Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

АНАЛІЗ АКТИВНОСТІ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ СПЕРМИ ЗА УМОВ ТОТАЛЬНОГО РЕНТГЕНІВСЬКОГО ОПРОМІНЕННЯ ТВАРИН

А. В. Клепко, О. А. Мотрина, В. М. Булавицька, Ю. А. Кондратова, О. С. Ватліцова, А. В. Чернишов, С. В. Андрейченко
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, Київ, 04050, Україна

Мета: дослідити динаміку змін вмісту природних антиоксидантів та активності антиоксидантних ферментів у сім’яній рідині сперми кролів за умов одноразового тотального рентгенівського опромінення тварин в різних дозах.
Матеріали та методи. Досліди проведено на білих кролях-самцях віком 30–36 місяців породи Радянська шиншила (Soviet Shinshilla). Збір сперми здійснювали за допомогою штучної вагіни. Відокремлення сім'яної рідини від сперматозоїдів проводили центрифугуванням при 2500 g 12 хв. Тотальне рентгенівське опромінення тварин проводили на установці РУМ-17 (Росія) в дозах 1,0; 2,0; 5,0 та 7,0 Гр з потужністю дози 2,8x10-3 Гр/с. Після опромінення сперму збирали на 10-ту та 90-ту добу. Вміст вільного глутатіону та тіолових груп визначали за допомогою 2,2-дитіобіснітробензойної кислоти спектрофотометричним методом. Рівень пероксидації ліпідів оцінювали за вмістом ТБК-активних продуктів. Ферментативну активність супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази вимірювали спектрофотометрично.
Результати. Показано, що в діапазоні доз 1,0–7,0 Гр при тотальному опроміненні кролів рентгенівськими променями відбувається дозозалежне збільшення антиоксидантної ферментативної активності сім'яної рідини на 10-ту добу після опромінення. Це поєднувалось зі зменшенням в ній концентрації вільних тіолів, з одного боку, та зростанням вмісту ТБК-активних продуктів і окисненого глутатіону, з іншого. Такий стан сім'яної рідини був тимчасовим, оскільки протягом наступних 90 днів після опромінення спостерігалась поступова нормалізація вищевказаних параметрів сперми.
Висновки. Встановлено, що тотальне рентгенівське опромінення тварин спричиняє значне посилення антиоксидантних процесів, як ферментативного, так і неферментативного типу, вже на 10-ту добу післярадіаційного періоду. При цьому сила прояву радіаційних ефектів залежала від отриманої дози іонізуючої радіації. Згодом антиоксидантна активність починала згасати, причому для доз опромінення 1,0 та 2,0 Гр нормалізація метаболізму за дослідженими параметрами відбувалася протягом 90 діб.

Ключові слова: сперма, сім'яна рідина, антиоксидантна активність, ферменти, вільні тіоли, глутатіон, кролі, тотальне опромінення.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 407–418.

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини