Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ЕТИКА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

У своїй роботі редакція збірника наукових праць «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of Radiation Medicine and Radiobiology» керується етичними нормами, які грунтуються на стандартах науковості, об’єктивності, професіоналізму та неупередженості, прийнятими у світовому науковому співтоваристві, рекомендаціях Міжнародного Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE; http://publicationethics.org/), Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (International Committee of Medical Journals Editors, ICMJE; http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf), Ради наукових редакторів США (Council of Science Editors; http://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication-ethics/), принципах академічної доброчесності Етичного кодексу ученого України, законах України «Про вищу освіту» і «Про авторське право та суміжні права», правилах етики публікацій, рекомендованих авторитетними зарубіжними видавництвами Elsevier (Ethics & Research in Publication; http://ethics.elsevier.com), Emerald Group Publishing (Emerald Publication Ethics guidelines; http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/best_practice_guide.htm), досвіді роботи провідних зарубіжних та українських редакцій наукових видань.

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Редколегія Збірника несе повну відповідальність за рівень наукового наповнення Збірника.
Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування. Редколегія приймає до розгляду для публікації у Збірнику раніше не опубліковані наукові статті, огляди літератури, короткі повідомлення, які відповідають тематичній спрямованості Збірника, не суперечать формальним та етичним правилам підготовки і публікації наукових робіт, прийнятим у світовому науковому співтоваристві.
Редколегія проводить редакційну політику, яка сприяє максимальній прозорості, справедливості, об’єктивності та повному і чесному звітуванню перед авторами, приймає рішення про публікацію статті виключно на підставі її актуальності, наукової новизни і значущості дослідження, логічності, чіткості викладу і достовірності результатів дослідження, повноти і обгрунтованості висновків, з урахуванням чинного законодавства з авторського права.
Редколегія ретельно опрацьовує тексти статей, запобігаючи академічній недоброчесності, появі недобросовісних наукових публікацій, які містять плагіат, фальсифікацію чи фабрикацію. Редакція проводить перевірку поданих рукописів статей на оригінальність за допомогою програмного забезпечення, доступного в мережі Інтернет.
Всі матеріали, які надходять до редакції, проходять обов’язкове подвійне «сліпе» рецензування. Редакційна колегія виносить справедливі та неупереджені рішення, грунтуючись на науковій значущості наданого до розгляду матеріалу. Члени редакційної колегії, автори й рецензенти повинні повідомляти головного редактора про свої фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси, а також інтереси інтелектуального плану, які можуть вплинути на об’єктивність редагування і рецензування матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю за умов недотримання вимог редакції або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний доопрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів.
Редколегія Збірника розглядає рукопис як конфіденційний документ, відповідно, інформація або ідеї, отримані в процесі рецензування і підготовки статті до публікації, повинні залишатися конфіденційними і не можуть використовуватися членами редакційної колегії для власної вигоди, вигоди інших осіб або організацій. Неопубліковані дані, отримані з наданого до розгляду рукопису, можуть бути використані у власних дослідженнях членів редколегії лише з письмового дозволу автора.
Остаточний текст статті перед опублікуванням обов’язково погоджується з автором. Публікація не узгодженого з автором тексту, як і внесення сторонніх осіб у число співавторів, є порушенням авторського права.
Редакція отримує згоду від авторів на використання їхніх персональних даних і використовує особисту інформацію, надану авторами, виключно для контактів з авторами.
Редакція зберігає конфіденційність особистих даних рецензентів.
Редколегія повинна критично оцінювати етику публікацій, пов’язаних з проведенням досліджень у людей і тварин.
При виявленні помилок в опублікованих матеріалах, або при надходженні скарг на порушення етики наукових публікацій редакційна колегія повинна сприяти публікації виправлень чи спростувань.
Остаточне рішення щодо змісту Збірника затверджується на засіданні Вченої ради ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ

Подаючи матеріали до розгляду в редакцію збірника наукових праць «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of Radiation Medicine and Radiobiology» автори зобов’язуються дотримуватися принципів академічної доброчесності, які передбачають надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей інших осіб, дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права. Рукопис повинен містити точний опис посилань і деталей дослідження, щоб забезпечити відтворюваність результів та можливість їх підтвердження і використання іншими вченими. Фальсифікація даних або свідомо некоректні твердження в рукопису розглядаються як неетичні і вважаються неприйнятними.
Автори несуть повну відповідальність за зміст і науково-практичний рівень статей, точність фактів та даних, обґрунтованість висновків, гарантують, що результати досліджень, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні, а запозичені фрагменти або твердження оформлені з обов’язковим точним зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, надлишкове самоцитування, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи копіювання або перефразування значної частини чужого тексту без зазначення авторства, привласнення прав на результати чужих досліджень, багаторазове копіювання подібної інформації в різних статтях, розцінюються як порушення етичних норм і є неприйнятними.
Автори підтверджують, що надана стаття ніде раніше не була опублікована, не направлялась і не буде направлятися для опублікування в інші наукові видання, без повідомлення про це в редакцію Збірника. Подання одного й того ж матеріалу в різні видання, в тому числі різними мовами вважається самоплагіатом, а тому є неетичним і неприйнятним. Якщо в рукопису міститься інформація, опублікована авторами раніше у попередніх повідомленнях, у новій статті повинні бути посилання на вже опубліковані матеріали.
Якщо дослідження, про які йдеться у статті, пов’язані з хімічними речовинами, фізико-хімічними процесами або обладнанням, при роботі з якими існує великий ризик завдати шкоди здоров’ю людини або тварини, автор повинен чітко вказати про це в статті. Якщо робота припускає використання тварин або людини в якості піддослідних, стаття повинна містити твердження й докази того, що всі процедури були проведені згідно з відповідними законами та інституційними принципами, а також вказівки про те, що відповідні Комітети з медичної етики схвалили протоколи дослідження.
Автори надають і оформлюють рукопис відповідно до прийнятих у Збірнику правил.
При виявленні суттєвих помилок або неточностей на етапі розгляду статті або після її опублікування автори повинні повідомити про це редакцію та надати їй допомогу в усуненні або виправленні помилки.
Автори мають інформувати редакцію про будь-який потенційний персональний, інтелектуальний, фінансовий чи інший конфлікт інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію.
Автори статей дають згоду на редакційні зміни (літературне редагування і коректорські виправлення) тексту рукопису статті, беруть активну участь в процесі рецензування, своєчасно відповідаючи на питання, і, за необхідності, вносячи виправлення в рукопис, відповідно до вимог чи зауважень рецензента.
Співавторами публікації мають бути усі особи, які зробили вагомий науковий внесок у концепцію, дизайн, виконання дослідження та інтерпретацію даних, підготовку першого варіанту статті або її переробку, спрямовану на покращення якості, і поділяють відповідальність за отримані результати. Участь інших осіб , які забезпечували фінансування дослідження, підбір матеріалу тощо, має бути відмічена у примітках або в тексті у формі подяки. Помилкове приписування авторства – включення до списку авторів осіб, які не брали участі в дослідженні, є порушенням авторських прав і етичних норм.
Всі особи, вказані як автори, мають погодити остаточний варіант рукопису, а також його подання до друку.

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень, сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об'єктивну оцінку отриманої наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу і передбачає всебічний аналіз переваг і недоліків матеріалів статті.
Рецензент зобов’язаний дотримуватися принципу компетентності – давати згоду на рецензування лише в тому випадку, коли він має відповідний досвід для здійснення авторитетної оцінки. Рецензент повинен виявляти випадки недостатнього цитування авторами праць інших учених, що мають безпосереднє відношення до рецензованої роботи, визначити, чи всі твердження, висновки та ідеї, запозичені з інших публікацій, мають відповідні посилання на першоджерело. У разі виявлення значної подібності представленого на рецензію рукопису з будь-яким іншим відомим йому опублікованим матеріалом, він повинен повідомити про це автора і редакцію. Будь-яке твердження рецензента про те, що спостереження, висновок або аргумент були вже раніше опубліковані, повинно супроводжуватися відповідним посиланням.
В разі, якщо рецензент усвідомлює, що не зможе підготувати рецензію у вказані редакцією терміни, він повинен повідомити про це редакцію і відмовитися від подальшого процесу рецензування.
Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на це повноважень від редакції. Неопубліковані матеріали, використані у наданому рукопису, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди.
Рецензент повинен об’єктивно, неупереджено оцінювати якість рукопису, теоретичну і практичну значущість роботи, оригінальність викладу і обгрунтованість висновків, не допускаючи особистої критики автора, негайно заявити про можливий конфлікт інтересів внаслідок конкурентних, колегіальних, професійних чи будь-яких інших зв’язків між рецензентом і авторами або організацією, яка має відношення до даного дослідження, якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис. Рецензенти не повинні брати участь у розгляді та оцінці рукописів, у яких вони особисто зацікавлені.
Зауваження рецензента мають бути викладені чітко і аргументовано. У разі незгоди з оцінкою рецензента автор має право надати мотивовану відповідь йому та головному редактору. За потреби стаття може бути направлена на додаткове рецензування до іншого експерта. Редколегія залишає за собою право відхилити документи у разі небажання автора враховувати відгуки та пропозиції експертів.

Корисні посилання

Подготовка и издание научного журнала. Международная практика по этике редактирования, рецензирования, издания и авторства научных публикаций : сборник переводов / Сост. О. В. Кириллова. М. : Финансовый университет, 2013. 140 с.
WhitePaperonPublicationEthics, URL: http://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication-ethics/
Белая книга Совета научных редакторов о соблюдении принципов целостности публикаций в научных журналах. Обновленная версия 2012 г. / Комитет по редакционной политике (2011–2012) ; пер. с англ. В. Н. Гуреева под ред. Н. А. Мазова. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. 132 с. URL: https://rasep.ru/images/materials/White%20Paper_DOI_Rus.pdf
Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників» / Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень, Інститут соціально-гуманітарних досліджень, соціологічний ф-т Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Укладач: О. О. Гужва. [Харків], 2015. 72 с. URL: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf
Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково- технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. – ISBN 978-966-97569-2-3.]
Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных / Ассоциация научных редакторов и издателей; под общ. ред. О. В. Кирилловой. М. : 2017. 144 с.
Подготовка и издание научного журнала. Международная практика по этике редактирования, рецензирования, издания и авторства научных публикаций: сборник переводов / сост. О. В. Кириллова. М. : Финансовый университет, 2013. – 140 с.

 


Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини