Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

MYC ПЕРЕБУДОВИ ДИФУЗНИХ КРУПНОКЛІТИННИХ В-ЛІМФОМ, ВИЯВЛЕНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРФАЗНОЇ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ IN SITU ГІБРИДИЗАЦІЇ

Ж. А. Мішаріна1, В. В. Сітько2, С. В. Клименко2, Ж. А. Мінченко2, А. І. Курченко1,
Ю. О. Сілаєв2, Л. О. Ляшенко2, В. М. Полянська2, В. Г. Бебешко2
1Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, м. Київ,01601, Україна
2Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної
академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Дифузна крупноклітинна В-лімфома (ДКВЛ) є найбільш поширеним типом лімфом, що включають приблизно 30–40 % всіх В-клітинних неходжкінських лімфом (В-НХЛ). Хромосомні транслокації є відмінною рисою генетичних аберацій при В-лімфомах і часто асоціюються з конкретним підтипом В-НХЛ. Дисрегуляція гену MYCвнаслідок хромосомних транслокацій, характерна для більшості випадків лімфоми Беркітта (ЛБ).
Мета роботи. Підвищення точності діагностики ДКВЛ на підставі визначення змін хромосом 8 та 14, в тому числі транслокації гену MYC t(8; 14)(q24; q32) в субстратних клітинах лімфатичних вузлів за допомогою методу трикольорової інтерфазної флуоресцентної in situ гібридизації (I-FISH).
Матеріали та методи. Були досліджені препарати біопсійного матеріалу лімфатичних вузлів, зафіксованих в парафіні, 17 хворих на дифузну крупноклітинну В-лімфому і трьох хворих на лімфому Беркітта (в тому числі, одна особа – учасник ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС). Вік хворих коливався від 10 до 66 років та складав в середньому (41,3 ± 3,7) року. I-FISH-аналіз проводили з використанням комерційної проби Vysis IGH/MYC, CEP 8 tri-color, dual fusion translocation probe (Abbott Molecular, USA).
Результати. У чотирьох із двадцяти осіб було виявлено транслокацію гену MYC і генів важких ланцюгів імуноглобуліну (IGH). Встановлено, що метод I-FISH надає можливість ретроспективно визначати перебудови генів MYC та IGH в субстратних клітинах тканини лімфом, зафіксованих в парафіні.
Висновок. За допомогою цього методу виявлені молекулярно-цитогенетичні аномалії у восьми з двадцяти хворих на В-клітинні лімфоми, що дало можливість верифікувати діагноз лімфом, прогнозувати їх клінічний перебіг та підвищити ефективність терапевтичних заходів, в тому числі і при рефрактерних формах.

Ключові слова: дифузна крупноклітинна В-лімфома, лімфома Беркітта, I-FISH.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 310–320.

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини