Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ФАКТОРИ РАДІАЦІЙНОЇ І НЕРАДІАЦІЙНОЇ ПРИРОДИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПЕРЕБІГ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ

Д. О. Білий, О. М. Настіна, Ж. М. Габулавічене, Г. В. Сидоренко, О. Д. Базика, В. В. Білая, О. С. Ковальов
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета дослідження полягала у вивченні впливу різних ризик-факторів та радіаційного опромінення на тяжкість клінічних проявів ішемічної хвороби серця (ІХС) в учасників ліквідації наслідків (УЛНА) Чорнобильської аварії.
Матеріали і методи. Обстежено 376 УЛНА, включаючи 29 пацієнтів, які перенесли гостру променеву хворобу I–III ступеня тяжкості у 1986 р., та 123 мешканці м. Києва, які не зазнали впливу іонізуючого випромінювання. В програму дослідження входили збір анамнезу хвороби, клінічне обстеження, електрокардіографія (ЕКГ), добове моніторування ЕКГ та артеріального тиску, ЕКГ з навантажувальним тестуванням, еходопплеркардіографія, аналіз ліпідного спектру сироватки крові. Для вивчення сукупного впливу декількох ризик-факторів на тяжкість перебігу ІХС останній оцінювали як суму градації функціонального класу (ФК) стенокардії й стадії серцевої недостатності (СН). В якості ризик-факторів виступали участь пацієнта в ліквідації наслідків аварії, його вік і стать, надлишкова маса тіла, гіперхолестеринемія, гіпертонічна хвороба (ГХ), цукровий діабет (ЦД), інфаркт міокарду (ІМ) та гостре порушення мозкового кровообігу в анамнезі, наявність аритмій та повних блокад ніжок пучка Гісу. Оцінювали як самостійний вплив кожного із згаданих факторів, так і їх сукупну дію. Останню підраховували як суму, де 0 означав відсутність ознаки, 1 – її наявність, а цифра від 1 до 4 – виразність ознаки відповідно до ступеня тяжкості або стадії розвитку хвороби.
Результати та висновки. Незважаючи на той факт, що за клінічною характеристикою, функціональним станом серцево-судинної системи і наявністю супутньої патології УЛНА практично не відрізнялися від пацієнтів контрольної групи, ІХС в них виникала у вірогідно більш молодому віці (55,9 проти 59,8 року). За даними рангової кореляції Спірмена отримано достовірний зв'язок арифметичної суми значень, що відображають градації ФК і тяжкість СН, з аналогічною сумою показників, які чисельно характеризують вікову групу пацієнтів, їх стать, наявність ГХ, ІМ в анамнезі, ЦД 2-го типу, аритмій і блокад ніжок пучка Гіса. Сукупність ризик-факторів, що впливають на перебіг ІХС, мала більш високу кореляцію, ніж кожен з факторів окремо. Факт участі в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та доза зовнішнього опромінення не мали достовірного зв'язку з ФК стенокардії та СН.

Ключові слова: учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, іонізуюче випромінювання, фактори ризику ішемічної хвороби серця, стенокардія, серцева недостатність, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 14. C. 213–222.


повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини