Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Використання фактору радіоємності у вивченні комбінованої дії γ-опромінення та хлориду кадмію на водну культуру рослин

С. A. Пчеловська
Відділ біофізики та радіобіології, Інститут Клітинної Біології та Генетичної Інженерії,Національна Aкaдемія Наук України, вул. Васильківська 31/17, Kиїв, 03022, Україна

Мета роботи. Показати можливість використання нового підходу до оцінки стану біоти в екосистемі в умовах незалежної та комбінованої дії радіаційного та хімічного факторів. Він заснований на аналізі фактору радіоємності, який визначається як максимальна кількість радіонуклідів, що накопичується в біотичних компонентах екосистеми, яка не порушує основних функцій біоти.
Матеріали та методи. Експерименти проводились в лабораторних умовах, де водна культура рослин кукурудзи слугувала в якості максимально спрощеної моделі двохкомпонентної екологічної системи типу “біота-середовище”. Рослини піддавалися незалежному та комбінованому впливу гострого та фракціонованого γ-опромінення та внесення солі CdCl2. Оцінка стану біотичного компонента системи – рослин кукурудзи проводилась за зміною ростових показників та фактору радіоємності. Останній визначали як відношення поточної активності у воді (середовищі) по спеціально внесеному трасеру – 137Сs, до початкової.
Результати та висновки.Згідно з отриманими експериментальними даними, запропонований параметр для оцінки стану біотичного компонента системи – фактор радіоємності, виявився дуже чутливим до дії як радіаційного так і хімічного чинників на біоту. Його реакція корегувала з реакцією ростових показників і була випереджувальною в порівнянні з ними. Тому доречно говорити про можливість використання фактору радіоємності для оцінки стану рослин в умовах шкідливих впливів. Крім того, на основі теорії радіоємності, було розроблено та запропоновано модель оцінки комбінованої дії радіаційного (γ-опромінення) та хімічного (хлорид кадмію) факторів на модельну рослинну систему. Таким чином, оцінюючи величину запропонованої характеристики взаємодії – коефіцієнту синергізму – ми отримали змогу зробити висновки про характер взаємодії радіаційного та хімічного факторів, який змінюється від синергізму до антагонізму і навпаки.

Ключові слова: радіоємність, γ-опромінення, хлорид кадмію, синергізм.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013; 18: 349–355.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини