Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. О. Білий, О. М. Настіна, Г. В. Сидоренко, Н. В. Курсіна, О. Д. Базика, О. С. Ковальов,
Д. А. Базика

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ З РОСІЄЮ

Мета дослідження. Вивчити стан серцево-судинної системи військовослужбовців (ВС) Збройних Сил України (ЗСУ), які брали участь у боротьбі з військовою агресією росії, та фактори військової служби, що могли спричинити виникнення хвороб системи кровообігу.
Матеріали та методи. У дослідження включили 110 ВС ЗСУ чоловічої статі, які перебували на обстеженні та лікуванні в ННЦРМ. Середній вік обстежених складав (46,4 ± 8,8) років. Обстеження включало огляд кардіолога та лікарів-спеціалістів (за показаннями), електрокардіографію, допплер-ехокардіографію, добове моніторування електрокардіограми та інші необхідні дослідження.
Результати. Гіпертонічна хвороба (ГХ) була діагностована у 83,6 % ВС, ішемічна хвороба серця (ІХС) у 52,8 %, включаючи 7,3 % осіб, які перенесли гострий інфаркт міокарда, серцева недостатність (СН) у 80,9 % ВС. До війни на ГХ та ІХС страждали 51,8 % та 7,3 % ВС відповідно. Сім ВС отримали уламкове поранення кінцівок, після якого у них розвинулась ГХ, що вказувало на можливий зв’язок цих двох подій (χ2 Пірсона = 4,148 з р = 0,042, але р = 0,081 при застосуванні точного критерію Фішера). З 18 ВС без ознак ГХ у 8 була нормальна маса тіла та у 10 – передожиріння, а у ВС з ГХ відповідно у 7 та 15 осіб. Ожиріння І ст. виявлено у 10, ІІ ст. – 2 ВС. Надлишкова маса тіла та ступінь ожиріння мали достовірний зв’язок з розвитком ГХ (χ2 = 8,995; р = 0,029). Вік пацієнтів з ІХС (50 осіб) був достовірно більшим, ніж у ВС без ІХС (52 особи): (50,1 ± 5,4) проти (42,0 ± 9,5) років при р = 0,000.
Висновки. Серед хвороб системи кровообігу у ВС ЗСУ найбільш поширеними захворюваннями були ГХ та ІХС. Більш ніж половина ВС до призову до армії хворіли на ГХ. За період участі у війні розвиток нових випадків ГХ спостерігався у 35 ВС, а ІХС – 50 ВС. Виникнення нових випадків ГХ можна пов’язати з уламковими пораненнями кінцівок та ожирінням, а нових випадків ІХС – з фактором віку.
Ключові слова: військовослужбовці Збройних Сил України, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, ожиріння, уламкове поранення кінцівок.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2023. Вип. 28. C. 254-266. doi: 10.33145/2304-8336-2023-28-254-266

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини