Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Н. I. Білоус, I. В. Абраменко, A. A. Чумак, I. С. Дягіль, З. В. Мартіна

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

СТЕРЕОТИПНІ ВИПАДКИ В УКРАЇНСЬКІЙ КОГОРТІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Мета: порівняльний аналіз частоти та спектру стереотипних кластерів у когорті українських хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію (ХЛЛ) з урахуванням наявності в анамнезі впливу іонізуючого випромінювання.
Методи. Дослідження проведено в групі 118 хворих на ХЛЛ, опромінених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (95 учасників ліквідації наслідків аварії 1986 р., 17 мешканців територій, контамінованих радіонуклідами, 6 евакуйованих) і в групі 294 неопромінених хворих. Мутаційний статус генів важких ланцюгів імуноглобулінів (IGHV генів), мутації генів NOTCH1, TP53 і SF3B1 досліджували за допомогою полімеразної ланцюгової реакції з наступним секвенуванням. Асоціації між клінічними і молекулярними даними аналізували у статистичній програмі SPSS software package, version 20.0.
Результати. Частота стереотипних випадків в українській ХЛЛ когорті була високою (50,5 %) і не розрізнялась серед опромінених та неопромінених хворих. Співвідношення мажорних і мінорних кластерів, а також частота окремих кластерів були схожими з даними літератури за декількома винятками: низька частота кластера #2; відсутність кластера #8; висока частота мінорного кластера #V4|J4.5.6|18|5. Особливостями опромінених хворих були: 1) однакова частота стереотипних кластерів серед випадків ХЛЛ з мутованими і немутованими (UM) IGHV генами (p = 0,557); 2) відсутність достовірних розбіжностей в репертуарі IGHV генів серед стереотипних і гетерогенних випадків (p = 0,508); 3) «гетерогенність» стереотипних випадків: всі ідентифіковані кластери, за винятком кластеру #1, були представлені одним випадком. Серед стереотипних випадків з експресією UM IGHV генів І клану (крім гена IGHV1-69) частіше зустрічались мутації гена NOTCH1. Хворі, які належали до кластеру #4, порівняно з пацієнтами кластеру #2, були молодшими, мали тенденцію до збільшення періоду до початку терапії та загального виживання. Серед хворих кластеру #2 частіше діагностували аутоімунну гемолітичну анемію та мутації гена SF3F1. Експресія гена IGHV3-21 була асоційована з низькими показниками загального виживання при уні- та мультиваріантному регресійному аналізі. Аутоімунна гемолітична анемія частіше зустрічалась у хворих з експресією UM IGHV4-59 і IGHV3-11 генів.
Висновки. Виявлені розбіжності розподілу стереотипних випадків в українській когорті хворих на ХЛЛ найбільш вірогідно відображають вплив генетичних факторів, факторів навколишнього середовища (включаючи й іонізуюче випромінювання), та їх взаємодію у певній географічній зоні.
Ключові слова: хронічна лімфоцитарна лейкемія, IGHV гени, аварія на Чорнобильській АЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 307–323. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-307-323

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини