Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

О. В. Шеметун, О. О. Талан, О. Б. Дибська, М. М. Єремєєва, М. А. Пілінська

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ЦИТОГЕНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ УНІВЕРСАЛЬНОГО ЯВИЩА ЕФЕКТУ СВІДКА

Мета: встановити рівень хромосомної нестабільності в лімфоцитах периферичної крові (ЛПК) здорових осіб та клітинах хворих на В-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію (ХЛЛ) за умов їх сумісного культивування та визначити можливість індукції в них проявів універсального явища ефекту свідка.
Матеріали і методи. Дослідження виконане з застосуванням цитогенетичного аналізу рівномірно забарвлених хромосом ЛПК людини, що розрізнялись за цитогенетичними маркерами статі; наявністю онкологічної трансформації та опромінення in vitro 137Cs в дозі 0,50 Гр за їх сумісного культивування.
Результати. Частота аберацій хромосом у ЛПК здорових осіб за культивування з кров’ю хворих на ХЛЛ складала 3,35 на 100 метафаз, перевищувала контрольну (1,48 на 100 клітин, р < 0,01), значуще не відрізнялась від показника у неопромінених Т-лімфоцитах крові хворих на В-клітинну ХЛЛ (3,18 на 100 клітин, р > 0,05) і була нижчою, ніж при ко-культивуванні з опроміненою кров’ю хворих на ХЛЛ (5,00 на 100 клітин, р < 0,01). В опромінених in vitro лімфоцитах крові хворих на ХЛЛ середньогруповий рівень аберацій хромосом при окремому культивуванні становив 12,36 на 100 метафаз і перевищував показник за ко-культивування з лімфоцитами здорових осіб (8,35 на 100 клітин, р < 0,05).
Висновки. У ЛПК здорових осіб за культивування з кров’ю хворих на ХЛЛ та у Т-лімфоцитах хворих на В-клітинну ХЛЛ розвивається пухлинно-індукований ефект свідка, цитогенетичним проявом якого є зростання частоти одиночних хроматидних фрагментів. Взаємодія опромінених клітин крові хворих на В-клітинну ХЛЛ з інтактними лімфоцитами здорових осіб спричиняє в останніх збільшення хромосомної нестабільності внаслідок розвитку радіаційно-індукованого ефекту свідка та призводить до зниження рівня хромосомної нестабільності в опромінених лімфоцитах хворих на ХЛЛ (ефекту порятунку). Підвищений рівень аберацій хроматидного типу в Т-лімфоцитах хворих на ХЛЛ при опроміненні in vitro є результатом розвитку в них радіаційно-індукованого ефекту свідка на тлі онкологічно-індукованого ефекту свідка.
Ключові слова: змішана культура лімфоцитів крові людини, іонізуюча радіація, хромосомна нестабільність ефект свідка.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 249–263. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-249-263

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини