Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. В. Кундіна, Т. М. Бабкіна

Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, вул. Дорогожицька 9, м. Київ, 04112, Україна

МУЛЬТИМОДАЛЬНА ЛОГІТ-МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДА МЕТОДОМ АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

Мета: побудування математичної логіт-моделі для можливого прогнозування результату хірургічного лікування методом аорто-коронарного шунтування у пацієнтів різних груп з ішемічною хворобою серця на підставі оцінки життєздатності міокарда.
Матеріали та методи дослідження. Для реалізації поставлених клінічних завдань було обстежено 62 хворих на ішемічну хворобу серця зі збереженою систолічною функцією та з систолічною дисфукцією. Середній вік обстежених складав (59,6 ± 8,2) років. 35 (56 %) хворих мали варіант серцевої недостатності з фракцією викиду 45 % і менше. 27 (44 %) хворих мали фракцію викиду 46 % або більше. Серед досліджених 5 пацієнтів (8,0 %) заперечували наявність інфаркту міокарда. Міокардіосцинтиграфію (МСГ) проводили на комбінованій гамма-камері Infinia Hawkeye фірми GE (США) з інтегрованим КТ. Дослідження проводили в режимах ОФЕКТ та ОФЕКТ/КТ з ЕКГ-синхронізацією (Gated SPECT). Використовували 99mTc-MIBI активністю 555–740 МБк. МСГ проводили в динаміці лікувальних заходів (до проведення аорто-коронарного шунтування та після нього) за протоколом – One Day Rest. Всього проведено 124 сцинтиграфічних дослідження.
Результати: Вибірки досліджених хворих «до» та «після» лікування порівнювалися непараметричним методом Вількоксона (Wilcoxon Matched Pairs Test). Побудована багатофакторна регресійна модель, що відображає статистично значущий вплив на ефект лікування (життєздатність міокарда після лікування) таких показників серцевої діяльності, як фракція викиду лівого шлуночка (%), площа ураження коронарного русла та рівня життєздатності міокарда (%) до лікування. Описана вище регресійна залежність між трьома визначеними вище функціональними чинниками серцевої діяльності до лікування і лікувальним ефектом – зміною життєздатності міокарда може розглядатися як діагностична модель, що прогнозує результат лікування.
Висновки. Дане наукове дослідження дозволяє побудувати логіт-моделі задля прогнозування очікуваного результату хірургічного лікування ішемічної хвороби серця у пацієнтів різних груп. Представлена багатофакторна регресійна модель характеризується досить високим для біостатистичних досліджень адаптованим коефіцієнтом детермінації Adjusted R2 = 0,893 (F = 173,4; p < 0,00).
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, реваскуляризація, міокардіосцинтиграфія, життєздатність міокарда.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 513–525. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-513-525

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини