Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

О. В. Носач, Е. О. Саркісова, С. М. Альохіна, О. Я. Плескач, О. М. Литвинець, Л. М. Овсяннікова, А. А. Чумак

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, Київ, 04050, Україна

СУБКЛІНІЧНЕ ЗАПАЛЕННЯ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНІЙ ЖИРОВІЙ ХВОРОБІ ПЕЧІНКИ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ

Мета: оцінити прояви запальної реакції та окислювального стресу у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) у віддаленому періоді після дії факторів Чорнобильської аварії.
Матеріали і методи. Обстежено 82 хворих з НАЖХП, які зазнали дії іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС та мають супутню серцево-судинну патологію. Визначали гематологічні показники та рівень високочутливого С-реактивного білка (hsCRP), оцінювали вміст продуктів окислювальної модифікації ліпідів і білків.
Результати. Активація процесів окислювальної модифікації ліпідів і білків спостерігалася у більшості хворих з НАЖХП. За рівнем hsCRP наявність субклінічного запалення та ризику розвитку ускладненої серцевосудинної патології встановлена у 58 % хворих на НАЖХП. Співвідношення нейтрофіли / лімфоцити позитивно корелює з hsCRP і може використовуватися як доступний рутинний клінічний маркер для відбору серед хворих з НАЖХП пацієнтів з підвищеним ризиком серцево-судинних ускладнень.
Висновки. В осіб, які зазнали впливу факторів Чорнобильської аварії, при одночасному перебігу НАЖХП та хвороб серцево-судинної системи для оцінки ступеня системного запалення слід використовувати показники hsCRP, продуктів окислювальної модифікації ліпідів і білків, ШОЕ та лейкограми.
Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, хронічне субклінічне запалення, Чорнобильська аварія.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 437–448. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-437-448

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини