Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В.С. Іванкова1, Е.А. Дьоміна2, Т.В. Хруленко1, Л.М. Барановська1, О.О. Грінченко2

1Національний інститут раку, вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022, Україна
2Інститутекспериментальноїпатології, онкології і радіобіологіїім. Р.Є. Кавецького НАН
  України, вул. Васильківська, 45, Київ, 03022, Україна

ПЕРЕВАГИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ІРИДІЮ-192 У ПРОМЕНЕВОМУ ЛІКУВАННІ ОНКОГІНЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Використання новітніх радіаційних технологій брахітерапії джерелами високої потужності дози 60Со, 192Ir у сучасних протоколах лікування онкогінекологічних хворих дозволяє досягти максимального розподілу доз у клінічній мішені та мінімального променевого навантаження оточуючих органів і тканин. Це передбачає опромінення великих обсягів із підведенням високих терапевтичних доз на межі толерантності «критичних» органів (сечовий міхур, пряма кишка) і тканин. Отже, проблемою сучасної радіаційної онкології залишаються мінімізація/подолання ранніх та пізніх променевих ускладнень, продовження тривалості життя і покращення його якості, що є складним завданням, яке потребує поряд з фізико-технічними характеристиками джерел іонізуючого випромінювання розроблення радіобіологічних критеріїв. Врахування основних радіобіологічних закономірностей забезпечить подальший прогрес радіаційної онкології.
Мета: вивчення і порівняння біологічних ефектів 192Ir з ефектами еталонного гамма-випромінювання 60Со та підвищення ефективності брахітерапії з використанням джерела 192Ir.
Матеріали та методи. Виконана радіобіологічна дозиметрія на основі тест-системи лімфоцитів периферичної крові онкогінекологічних хворих з наступним цитогенетичним аналізом радіаційно-індукованих аберацій хромосом.
Результати. У спектрі радіаційно-індукованих пошкоджень превалювали променеві маркери – дицентричні хромосоми із супроводжуючим парним фрагментом. Варіабельність індивідуальних значень цитогенетичних показників лімфоцитів периферичної крові після першої фракції опромінення хворих в однаковій дозі (5 Гр) свідчить про індивідуальну чутливість організму хворих до гамма-опромінення 192Ir. У відділенні радіаційної онкології Національного інституту раку проведено комплексне консервативне лікування 98 хворих на вторинний рак вагіни II–ІІІ стадій, T2-3N0-1M0, яким проводили поєднану променеву терапію. Основній групі (37 хворих) на етапі брахітерапії за допомогою високоенергетичного (HDR) апарату лікування проводили джерелами випромінювання 192Ir. Контрольній групі (35 хворим), HDR брахітерапію проводили джерелами 60Co.
Висновки. Брахітерапія джерелами 192Ir та 60Co високої потужності на сучасних високотехнологічних апаратах забезпечує високу точність дозових розподілів при опроміненні злоякісних новоутворень, зводить до мінімуму променеве навантаження на «критичні» тканини, підвищує результати лікування. Використання 192Ir порівняно з 60Co збільшує пропускну здатність лікування хворих, підсилює регресію пухлин і зменшує частоту променевих реакцій з боку критичних органів. На даний час нами виконуються радіобіологічні дослідження на генетичному, біохімічному, біофізичному і цитологічному рівнях соматичних клітин хворих з метою біоіндикації променевих уражень за дії радіоізотопу 192Ir. Продовження клінічних досліджень із радіобіологічним супроводом надасть можливість прогнозувати ранні та пізні променеві ускладнення і, таким чином, забезпечити персоніфікований підхід до брахітерапії онкогінекологічних хворих з використанням джерела гамма-променів 192Ir.
Ключові слова: HDR брахітерапія, джерела високої потужності дози 192Ir та 60Co.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 569-578. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-569-578

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини