Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. О. Сушко, О. М. Татаренко, О. О. Колосинська, Д. Д. Гапєєнко

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ЕКСПЕРТИЗА ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ РОЗВИТКУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ З УЧАСТЮ В РОБОТАХ ПО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС У ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯАВАРІЙНОМУ ПЕРІОДІ

Втрата здоров’я та працездатності, а також випадки смерті через хвороби системи кровообігу (ХСК), в першу чергу артеріальної гіпертензії (АГ), внаслідок впливу радіаційного опромінення (РО) в умовах Чорнобильської катастрофи (ЧК) при виконанні професійних, військових або службових обов’язків та/або проживанні на радіоактивно забруднених територіях, додаткове опромінення не з власної провини внаслідок радіаційної аварії, викликали розроблення спеціальної форми медичної експертизи як частини системи медичного соціального захисту для цих постраждалих контингентів.
Мета: оптимізувати критерії прийняття рішень щодо експертної оцінки причинного зв’язку розвитку і прогресування АГ з впливом РО в учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (УЛНА) у віддаленому післяаварійному періоді на основі дослідження відношення шансів термінів перебігу захворювання.
Матеріал і методи. Ретроспективний аналіз структури 16 073 справ постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС), розглянутих Центральною міжвідомчою експертною комісією МОЗ України з встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (ЦМЕК) впродовж 2014–2016 рр., дозволив сформувати групу з 401 УЛНА, хворих на АГ, для визначення відношення шансів термінів перебігу захворювання. Основну групу склали 330 УЛНА, для яких розвиток АГ пов’язаний з участю в роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (ЛНА), групу порівняння – 71 УЛНА, стосовно яких були прийняті негативні експертні рішення. В УЛНА обох груп доза зовнішнього опромінення (ДЗО) суттєво не відрізнялась: в основній групі – (0,155 ± 0,085) Зв, в УЛНА групи порівняння – (0,135 ± 0,086) Зв (р = 0,868).
Результати. У віддаленому післяаварійному періоді ХСК займають друге місце (39,62 %) в структурі медичної експертизи причинного зв’язку розвитку і прогресування захворювань з впливом РО щодо всіх категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Частка випадків АГ становила 28,4 % від загальної кількості розглянутих справ УЛНА. У структурі розгляду випадків зв’язку захворювань в УЛНА, що призвели до смерті, частка АГ становила 17,8 %. В УЛНА основної групи АГ розвивалася через (9,4 ± 6,2) років після участі в ЛНА, що на 6 років раніше, ніж в осіб групи порівняння (р < 0,001). АГ в основній групі УЛНА на ЧАЕС розвивалася у віці, на 5,8 року молодшому, ніж у групі порівняння (р = 0,0005). Необхідність у стаціонарному лікуванні виникала на 8,6 року раніше (через (14,6 ± 7,7) років), ніж в УЛНА групи порівняння (р < 0,001). При ДЗО більше 0,05 Зв зростає вірогідність розвитку та прогресування АГ, пов’язаної з участю в роботах з ЛНА на ЧАЕС. Для медичної експертизи причинного зв’язку розвитку та прогресування АГ з роботами з ЛНА на ЧАЕС при ДЗО більше 0,20 Зв важливе доказове значення мають наступні критерії: терміни розвитку соматоформної вегетативної дисфункції (СВД) (впродовж 3,5 року) і трансформації в АГ (протягом 7 років), верифікації діагнозу АГ (впродовж 9,5 року), стаціонарного лікування з приводу СВД або АГ (протягом 15 років), судинних подій (гострого порушення мозкового кровообігу (ГПМК) – впродовж 24 років після участі в роботах з ЛНА або 11 років після встановлення діагнозу АГ; інфаркту міокарда (ІМ) – протягом 22 років після участі в роботах з ЛНА або через 10,5 року після визначення діагнозу АГ), встановлення стійкої втрати працездатності (інвалідності).
Висновок: Радіаційний фактор доказово впливає на розвиток і прогресування АГ в УЛНА. Критерії розвитку та прогресування АГ в УЛНА можуть бути використані для доказової медичної експертизи оцінки причинного зв’язку захворювання з роботами з ЛНА на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді при ДЗО більше 0,20 Зв.
Ключові слова: іонізуюче опромінення, артеріальна гіпертензія, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, медична експертиза, Чорнобильська катастрофа.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 543-557. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-543-557

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини