Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

І. М. Ільєнко, Д. А. Базика, Н. А. Голярник, Л. М. Зварич, Л. І. Швайко, К. Д. Базика

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ЗМІНИ ГЕННОЇ ЕКСПРЕСІЇ, АСОЦІЙОВАНІ З НЕПУХЛИННИМИ ЕФЕКТАМИ ВІДДАЛЕНОГО ПЕРІОДУ ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

Мета: встановити зв’язок радіаційно-асоційованих порушень генної експресії з реалізованою патологією бронхолегеневої та серцево-судинної систем в учасників ліквідації наслідків аварії (ЛНА) на ЧАЕС. Матеріали і методи. Обстежено 314 учасників ЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр. (основна група) чоловічої статі з різними нозологічними формами серцево-судинної та бронхолегеневої патологій та 50 осіб контрольної групи. Вікова характеристика: основна група – (58,94 ± 6,82) років (M ± SD); 33/79 років (min/max), контрольна група – (50,50 ± 5,73) років (M ± SD); 41/67 років (min/max). Дози зовнішнього опромінення осіб основної групи: (411,82 ± 625,41) мЗв (M ± SD); 1,74/3600 мЗв (min/max). Проведено визначення відносного рівня експресії генів: BCL2, CDKN2A, CLSTN2, GSTM1, IFNG, IL1B, MCF2L, SERPINB9, STAT3, TERF1, TERF2, TERT, TNF, TP53, CCND1, CSF2, VEGFA у лейкоцитах периферичної крові методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі (7900 HT Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems, USA)). Визначення асоціації «ген-захворювання» проведено на статистичних моделях, стратифікованих окремо для кожного захворювання та гена. Логістична регресія була використана для розрахунку коефіцієнтів шансів. Результати. В осіб основної групи, хворих на ішемічну хворобу серця виявлені підвищення експресії гена GSTM1 та відсутність змін генної експресії VEGFA. В групі хворих на гіпертонічну хворобу визначено гіперекспресію генів TP53, VEGFA та IFNG. При поєднанні даних захворювань встановлено підвищення експресії генів CSF2, TERF1, TERF2. Виявлені зміни демонструють включення системи окисного гомеостазу у хворих на ішемічну хворобу серця, тоді як гіпертонічна хвороба асоціюється з експресією генів ангіогенезу та імунного запалення. В учасників ЛНА на ЧАЕС з бронхолегеневою патологією встановлено зростання експресії генів, пов’язаних з апоптозом та кіназною активністю (BCL2, CLSTN2, CDKN2A), імунним запаленням (CSF2, IL1B, TNF); експресія гена TP53 та гена GSTM1, пов’язаного з системою глутатіону, була достовірно підвищеною в групі осіб з хронічним бронхітом, тоді як у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень підвищення не визначалося; зниженою була експресія генів SERPINB9 та MCF2L. Висновки. Визначено зміни експресії генів, асоційовані з розвитком соматичної патології у віддаленому періоді після опромінення, зокрема генів імунної відповіді та запальних реакцій CSF2, IFNG, IL1B, TNF; експресії генів-регуляторів клітинної проліферації, старіння та апоптозу TP53, BCL2, MCF2L, CDKN2A, SERPINB9, TERF1, TERF2, TERT; генів-регуляторів клітинної адгезії та ангіогенезу CLSTN2, VEGFA.
Ключові слова: генна експресія, соматична патологія, радіація, Чорнобиль.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 456-477. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-456-477

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини