Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Н. А. Голярник, І. М. Ільєнко, Л. М. Зварич, Д. А. Базика

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ПОРУШЕННЯ ЦИКЛІН D1-ЗАЛЕЖНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ

Мета: визначити особливості проліферативного потенціалу лімфоцитів периферичної крові учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС за рівнем експресії цикліну D1 та кількісними показниками клітинного циклу у віддаленому періоді після опромінення.
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження були лімфоцити периферичної крові (ПК) учасників ліквідації наслідків аварії (ЛНА) на ЧАЕС у віддаленому періоді після опромінення (> 30 років). Обстежено 207 осіб чоловічої статі, із них 164 учасників ЛНА на ЧАЕС, опромінених у діапазоні доз 10,43–3623,31 мЗв та 43 особи контрольної групи. Дослідження проліферативного потенціалу (ініціація клітинного циклу) та рівнів експресії цикліну D1 у лімфоцитах ПК проводили in vitro з використанням мікрометоду культивування лейкоцитів цільної крові з фітогемаглютиніном-Р (ФГА). Пробопідготовку виконували за стандартною методикою імунофлуоресцентного забарвлення внутрішньоклітинних білків з використанням реагентів FITC Mouse Anti-Human Cyclin D1 Antibody Set (BD, США). Параметри клітинного циклу досліджували шляхом забарвлення ядер клітин пропідію йодидом (Sigma, США) у режимі ДНК-гістограм з відокремленням G0/G1-, S- та G2/M-регіонів (фази клітинного циклу) та Sub-G0/G1-регіону (ядра клітин у стані апоптозу). Аналіз проводили на проточному цитометрі FACSCalibur (BD, США).
Результати та висновки. Проведено кількісну оцінку проліферативного потенціалу лімфоцитів ПК учасників ЛНА на ЧАЕС за показниками клітинного циклу і рівнем експресії білка циклін D1 спонтанно та у короткочасній культурі лімфоцитів in vitro. У віддаленому періоді після опромінення визначено підвищення рівня спонтанної експресії цикліну D1 і порушення циклін D1-залежної регуляції клітинного циклу лімфоцитів ПК після активації мітогеном. Підвищення рівня експресії цикліну D1 супроводжувалось збільшенням пулу клітин у S- та G2/М-фазах клітинного циклу, що характеризує високий проліферативний потенціал лімфоцитів ПК. Виявлено мітогеніндуковану затримку клітинного циклу лімфоцитів у G1/S-контрольній точці, скорочення S-фази. Дані зміни є проявом нестабільності геному, зумовлені дією радіації та залежать від дози опромінення. Отримані результати підтверджують гіпотезу, щодо значення рівнів експресії цикліну D1, як критеріїв проявів нестабільності геному та ризиків онкогенезу у віддаленому періоді після опромінення.
Ключові слова: клітинний цикл, проліферація, циклін D1, нестабільність геному, радіаційне опромінення, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 430-442. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-430-442

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини