Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. О. Білий, О. М. Настіна, Г. В. Сидоренко, Ж. М. Габулавічене, Н. В. Курсіна,
О. Д. Базика, В. В. Білая, О. С. Ковальов

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ОЦІНКА КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС З ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Мета: проведення аналізу коморбідної патології на основі використання методів її кількісної оцінки в осіб, які зазнали радіаційного впливу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Матеріали та методи. Дослідження коморбідної патології проводили у 608 чоловіків, із них 420 учасники ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на Чорнобильській АЕС (основна група) і 188 неопромінених осіб – контрольна група (КГ). Всі пацієнти проходили обстеження в кардіологічному відділенні клініки ННЦРМ впродовж 2011–2019 рр. з приводу серцево-судинних захворювань, які були основною патологією. Групи не розрізнялись за віком, як на початок аварії, так і на момент останнього обстеження. Пацієнти обох груп до аварії були прак тично здоровими людьми та не перебували на диспансерному обліку. Для кількісного аналізу коморбідної патології використовували шкалу оцінки сукупної захворюваності (Cumulative Illness Rating Scale – CIRS).
Результати. Коморбідна патологія виявлена у 418 УЛНА (99,5 %) і 183 хворих КГ (99,3 %). Загальна сума балів в УЛНА (10,3 ± 2,9) од. достовірно (р = 0,000) перевищувала аналогічний показник у неопромінених пацієнтів (8,8 ± 3,0) од., а також і середнє число систем CIRS, тяжкість патологічних станів яких становила 1 бал (3,3 ± 1,7 проти 2,6 ± 1,5, р = 0,000), 2 бали (1,8 ± 1,0 проти 1,6 ± 1,0, р = 0,032) та 3–4 бали (1,2 ± 0,8 проти 1,0 ± 0,9, р = 0,062). Навпаки, середнє значення систем з нульовим балом, тобто без захворювань, частіше зустрічалося в КГ (7,8 ± 1,8 проти 8,8 ± 1,7, р = 0,000). Найбільш поширеною патологією в УЛНА і КГ були хвороби серця (98,3 % проти 94,7 %, р < 0,05) та судин (92,9 % проти 87,8 %, р > 0,05), потім йшли захворювання нервової системи (79,0 % проти 57,4 %, р < 0,001), опорно-рухового апарату та шкіри (69,8 % проти 56,9 %, р < 0,01), ендокринної (56,0 % проти 49,5 %, р > 0,05) і дихальної систем (53,8 % проти 53,7 %, р > 0,05) та печінки (51,2 % проти 36,2 %, р < 0,001), які виявлені більш ніж у половини пацієнтів основної групи. Досить рідко зустрічались захворювання нирок (3,3 % проти 4,8 %, р > 0,05) і нижніх відділів шлунково-кишкового тракту (3,3 % проти 0,5 %, р < 0,01). Частота зустрічальності захворювань інших чотирьох систем CIRS становила 18,6–34 %. Загальна бальна оцінка в підгрупах різного віку змінювалась в порядку зменшення середніх значень наступним чином: УЛНА > 65 років – (10,5 ± 2,9) од., УЛНА < 65 років – (9,9 ± 2,8) од., КГ > 65 років – (9,5 ± 2,8) од. і КГ < 65 років – (7,8 ± 2,9) од. при високій достовірності відмінностей як між віковими підгрупами в кожній з груп, так і між більш старшою підгрупою серед УЛНА і КГ.
Висновки. Кількісна оцінка коморбідності за шкалою CIRS показала, що в осіб, опромінених під час робіт по ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, частота зустрічальності поєднаної патології таких органів і систем організму, як серцево-судинна, нервова, ендокринна, кровотворна, урогенітальна, опорно-рухова, шлунковокишкова, печінка і нирки, була достовірно вища, ніж у неопромінених пацієнтів. В опромінених пацієнтів перебіг коморбідної патології був важчим за кожною системою і в цілому, що відображали більш високі значення сумарного балу CIRS. Як серед УЛНА, так і неопроміненого контролю більш високі значення сумарного балу коморбідності відзначені у пацієнтів 65 років і старше, в порівнянні з особами меншого віку. В обох вікових підгрупах УЛНА сумарний бал був вище, ніж у пацієнтів контрольної групи.
Ключові слова: учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, іонізуюче випромінювання, коморбідна патологія, хронічні захворювання.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 402-420. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-402-420

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини