Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

М. А. Пілінська, О. В. Шеметун, О. О. Талан, О. Б. Дибська, С. М. Кравченко,
В. В. Шолойко

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НА РІВЕНЬ ХРОМОСОМНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В СОМАТИЧНИХ КЛІТИНАХ ЛЮДИНИ ПРИ РОЗВИТКУ ПУХЛИНО-ІНДУКОВАНОГО ЕФЕКТУ СВІДКА

Мета: визначити вплив опромінених in vitro клітин крові пацієнтів з В-клітинною хронічною лімфоцитарною лейкемією (ХЛЛ) на рівень хромосомної нестабільності в лімфоцитах периферичної крові (ЛПК) здорових осіб при розвитку пухлино-індукованого ефекту свідка.
Матеріали і методи. Застосовували окреме та спільне культивування ЛПК здорових осіб (клітини-свідки) з клітинами крові пацієнтів з ХЛЛ, опроміненими in vitro на G0 стадії клітинного циклу γ-квантами 137Cs в дозі 0,5 Гр (клітини-індуктори). Для сумісного культивування клітин використовували власну модельну систему спільного культивування ЛПК різностатевих осіб, розроблену для дослідження ефекту свідка на цитогенетичному рівні. Проводили аналіз рівномірно забарвлених хромосом з груповим каріотипуванням. Визначали частоту хромосомних аберацій в клітинах-індукторах та клітинах-свідках.
Результати. Встановили, що при сумісному культивуванні ЛПК здорових осіб з опроміненими клітинами крові пацієнтів з ХЛЛ середньогрупова частота аберацій хромосом в клітинах-свідках (5,18 ± 0,51 на 100 метафаз) статистично значуще перевищила як їх фоновий рівень, визначений при окремому культивуванні (1,52 ± 0,30 на 100 метафаз, p < 0,001)), так і цей показник при ко-культивуванні клітин-свідків з неопроміненими клітинами крові пацієнтів з ХЛЛ (3,31 ± 0,50 на 100 метафаз, p < 0,01).
Висновки. Сумісне культивування опромінених in vitro клітин крові пацієнтів з В-клітинною ХЛЛ з лімфоцитами периферичної крові умовно здорових осіб призводить до підвищення рівня хромосомної нестабільності в клітинах-свідках внаслідок синергізму між пухлино-індукованим та радіаційно- індукованим ефектами свідка.
Ключові слова: лімфоцити периферичної крові людини, В-клітинно хронічна лімфоцитарна лейкемія, іонізуюча радіація, хромосомна нестабільність, пухлино-індукований ефект свідка.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 353-361. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-353-361

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини