Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. Ю. Костюк1, А. Г. Дєдков1, І. А. Лазарев2, Б. В. Максименко1, С. І. Бойчук1

1Національний інститут раку, вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, Україна
2ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», вул. Бульварно-Кудрявська, 27 , м. Київ, Україна

РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ З ПУХЛИНАМИ ТАЗОВОЇ КІСТКИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОГО 3D-МОДЕЛЮВАННЯ

Використання комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії дозволяє з високою точністю візуалізувати зону пухлинного ураження у хворих з пухлинами кісток таза. Використання 3D-моделювання при плануванні оперативного втручання дозволяє отримати більш точні дані щодо зон ураження.
Мета роботи: покращення результатів хірургічного лікування хворих шляхом визначення оптимального рівня резекції тазової кістки.
Матеріали та методи. Виконано когортне дослідження з проспективним використанням 3D-моделювання на основі даних комп’ютерної томографії з використанням пакета програмного забезпечення RadiAnt DICOM Viewer with 3D Volume Rendering та програмного пакета «SolidWorks». В дослідження увійшло 2 групи: 13 пацієнтів без попереднього передопераційного моделювання (контрольна) та 14 пацієнтів з моделюванням (основна). Оцінено безрецидивну виживаність та вікову залежність в обох групах.
Результати та їх обговорення. Рецидив пухлини виявлено у 6 (46,15 %) пацієнтів контрольної та 5 (33,33 %) – основної групи. Статистично значущої відмінності безрецидивного виживання між групами не виявлено. Медіани безрецидивного виживання в обох групах не досягнуто, 2-річне безрецидивне виживання в контрольній групі – (53,8 ± 13,8) %, в основній – (66,7 ± 12,2) %. При аналізі кореляції з віком виявлено, що 2-річна безрецидивна виживаність в групі осіб, старших за 40 років – (47,4 ± 11,5) %, в групі до 40 років – (88,9 ± 10,5) % (p = 0,06).
Висновок. Через малі групи пацієнтів застосування 3D-моделювання демонструє відсутність достовірної різниці показників 2-річної безрецидивної виживаності в обох групах. Хоча спостерігається тенденція до покращення. Пошук шляхів покращення результатів лікування у хворих з пухлинами кісток таза залишається важливим вектором досліджень в сучасній онкологічній ортопедії.
Ключові слова: комп’ютерна томографія, геміпелвектомія, 3D-моделювання.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 552–560. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-552-560

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини