Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Є. І. Степанова, І. Є. Колпаков, С. М. Альохіна, В. Ю. Вдовенко, В. М. Зигало,
О. С. Леонович

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ФУНКЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ І МАРКЕРИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ У ДІТЕЙ – МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

Мета: оцінка впливу процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту на функцію зовнішнього дихання у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій.
Матеріали та методи. Обстежені діти шкільного віку – мешканці радіоактивно забруднених територій (РЗТ) без патології бронхів і легенів та хворі на бронхіальну астму (БА). Дослідження вентиляційної функції легенів проводили методом пневмотахографії за даними аналізу петлі «потік–об’єм». Для виявлення ознак оксидативного стресу визначали вміст у сироватці крові кінцевих продуктів перекисного окислення ліпідів, що реагують з тіобарбітуровою кислотою (малонового діальдегіду), та активність ферментів-антиоксидантів – каталази, супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, глутатіонтрансферази.
Результати. Дослідження вентиляційної функції легенів у дітей мешканців РЗТ, які не мали патології бронхів і легенів, не виявило суттєвих відхилень її показників за межі фізіологічних коливань; у дітей, хворих на БА, встановлено зниження бронхіальної прохідності на різних рівнях бронхіального дерева. Спостерігалася підвищена частота бронхіальної гіперреактивності як у хворих на БА, так і тих, хто не мав бронхолегеневої патології. Відсутність підвищення вмісту продуктів перекисного окислення ліпідів (малонового діальдегіду) в сироватці крові дітей – мешканців РЗТ при підвищеній активності каталази та ферментів групи глутатіону свідчить про достатність компенсаторних можливостей антиоксидантного захисту.
Висновки. Дослідження кореляційних зв’язків функції зовнішнього дихання і маркерів оксидативного стресу показало, що у дітей – мешканців РЗТ показники бронхіальної прохідності прямо корелюють з активністю ферментів-антиоксидантів групи глутатіону і обернено – з вмістом продуктів ПОЛ. Частота бронхоспазму обернено корелює з активністю антиоксидантів групи глутатіону. Мають місце обернені кореляційні зв’язки вмісту 137Cs в тілі з активністю глутатіонтрансферази та глутатіонпероксидази
Ключові слова: діти, радіоактивно забруднені території, функція зовнішнього дихання, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантний захист.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 480–492. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-480-492

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини