Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Л. М. Лісуха1, І. Є. Колпаков2

1Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця Національної академії наук України, вул. Богомольця, 4, м. Київ, 01024, Україна
2Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

СТАН КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

Мета: дослідити стан когнітивних функцій у дітей, які народилися і постійно проживають на радіоактивно забруднених територіях (РЗТ) та мають патологію верхніх відділів травного каналу, з використанням патопсихологічного тестування, для підвищення ефективності лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження та відновлення здоров’я мешканців РЗТ. Дизайн, пацієнти та методи. Проведено рандомізоване контрольоване сліпе клінічне дослідження. Обстежено 90 осіб віком від 6 до 17 років (35 хлопців і 55 дівчат), яких поділено на дві групи: до контрольної (I) увійшло 30 осіб із умовно «чистих» територій, до основної (II) – 60, які мають патологію органів травлення, народилися та проживають на РЗТ. Програма включала: збір анамнезу, скарг, клінічне та інструментальне обстеження. Нами застосовано тести: «Які предмети сховані в малюнках», Тулуз-П’єрона, Равена, Лурії. Рівень тривожності визначали, використовуючи самодіагностику Спілберга-Ханіна, а для виявлення суб’єктивних ознак вегетативних дисфункцій – запитальник Вейна.
Результати. Показано, що у дітей віком від 6 до 11 років, мешканців РЗТ, за результатами тесту Тулуз-П’єрона була вірогідно знижена швидкість когнітивної обробки інформації на 7,17 ум. од., а на тлі проведеного етіопатогенетичного лікування травного каналу – на 10,24 ум. од. відносно значень у контрольній групі. У обстежених старшого шкільного віку (від 12 до 17 років) статистично значуще знижена довготривала пам’ять. У пацієнтів 6–11 років реєстрували вірогідне підвищення реактивної тривожності та виявлено зворотній кореляційний зв’язок між особистісною тривожністю і швидкістю когнітивної обробки інформації (r = -0,331). У старших дітей була підвищена особистісна тривожність.
Висновки. Отримані результати свідчать про те, що у дітей від 6 до 17 років, мешканців РЗТ з патологією органів травлення, стан когнітивних функцій, згідно з використаним тестуванням, характеризувався зниженням швидкості когнітивної обробки інформації, довготривалої пам’яті та високим рівнем тривожності.
Ключові слова: діти, радіоактивно забруднені території, когнітивні функції, патопсихологічне тестування, хвороби органів травлення, автономна нервова система.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 395–410. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-395-410

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини