Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. А. Прилипко1, М. М. Морозова1, І. В.Бондаренко1, О. О.Петриченко2,
О. М. Романенко3, К. К. Туз1, Ю. Ю. Озерова1

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050,Україна
2Національна академія медичних наук України, вул. Герцена, 12, м. Київ, 04050,Україна
3Виробниче підприємство «Рівненська АЕС», м. Вараш, Рівненська обл., 34400, Україна

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ РІВНЕНСЬКОЇ АЕС НА ПРИРОДНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗОНИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Мета: оцінка впливу діяльності Рівненської атомної електростанції (РАЕС) на навколишнє середовище зони спостереження (ЗС) за показниками екологічного та радіаційного моніторингів в динаміці 2011–2017 рр. як складової системи радіаційної безпеки.
Матеріали і методи. Для оцінки навколишнього середовища ЗС виробничого підприємства «Рівненська АЕС» було проведено аналіз даних географічних і природних особливостей її території. Оцінка екологічної та радіаційної ситуації ЗС проведена за даними систем моніторингів «РАЕС» і ряду державних установ Рівненської області в динаміці 2011–2017 рр.. Вивчена думка населення ЗС щодо впливу РАЕС на навколишнє середовище. Вибіркову сукупність опитаних розраховано, виходячи із загальної чисельності населення, яке мешкає в ЗС, похибка вибірки не перевищувала 7,0 %. Дані соціологічного опитування населення було обчислено за допомогою статистичних програм.
Результати. Радіаційний вплив РАЕС на довкілля пов’язаний з викидами та скидами радіоактивних речовин, утворених у виробничому циклі. В динаміці сумарний індекс скиду радіонуклідів до р. Стир, починаючи з 2011 року, має виражену тенденцію до зниження з 2,11 % до 0,18 %. Максимальні концентрації радіонуклідів (60Co, 137Cs) в трьох точках відбору проб по течії річки Стир в динаміці 2011–2016 рр. складають близько тисячних відсотка, а 131I – сотих відсотка від допустимого значення за Нормами радіаційної безпеки України. Викиди інертних радіоактивних газів, довгоживучих нуклідів в атмосферне повітря до ліміту викидів складають менше 0,2 %, викиди йоду – 0,01 %. Середні концентрації радіонуклідів в атмосферному повітрі населених пунктів ЗС РАЕС не перевищують гранично допустимих концентрацій (ГДК). Концентрації хімічних забруднюючих речовин у скидах РАЕС до р. Стир в динаміці 2012–2017 рр. не перевищували гранично допустимих концентрацій. Сумісні скиди комунальних підприємств ЗС та РАЕС обумовлюють в р. Стир підвищений вміст показника біохімічного споживання кисню, амонію сольового, значення яких перевищували нормативи ГДК для водойм рибогосподарського використання. Перевищення ГДК шкідливих речовин в атмосферному повітрі поселень за досліджуваними забруднюючими речовинами не спостерігалось. За даними опитування населення головними факторами, що визначають екологічну ситуацію за місцем проживання, є радіаційне забруднення територій внаслідок аварії на ЧАЕС та діяльність РАЕС, що обумовлює відчуття тривожності. Встановлені коефіцієнти кореляції між показником тривожності та оцінками екологічної ситуації населенням.
Висновки. Вміст радіонуклідів у викидах і скидах, утворених у виробничому циклі РАЕС в умовах повсякдення, не перевищує допустимих величин НРБУ-97. Основними джерелами забруднення хімічними речовинами поверхневих водойм в ЗС є сумісні скиди колективних господарств і РАЕС. Більш високий коефіцієнт кореляції між показниками тривоги і соматизації та показником сфери довкілля у сільського населення порівняно з міським. Комбінована дія екологічних, радіаційних і психологічних чинників на населення ЗС РАЕС обумовлює необхідність вивчення стану здоров’я останнього.
Ключові слова: навколишнє середовище, зона спостереження АЕС, екологічний моніторинг, громадська думка.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 131–149. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-131-149

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини