Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Т. Ф. Любарець1, Ж. М. Мінченко1, О. О. Дмитренко1, В. І. Хоменко2, Л. С. Рєзнікова1,
Т. Ю. Шляхтиченко1, А. О. Товстоган1, Ю. О. Сілаєв1

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна
2Київський центр трансплантації кісткового мозку, 119/121, пр-т Перемоги, Київ, 03115, Україна

КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОЛІМОРФІЗМ СИСТЕМ ГРУП КРОВІ АВО ТА Rh У ХВОРИХ НА ПЛАЗМОКЛІТИННУ МІЄЛОМУ

Мета: вивчити особливості клінічних характеристик та поліморфізм систем груп крові АВО, Rh щодо перебігу плазмоклітинної мієломи у пацієнтів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
Матеріали і методи. Проаналізовано особливості перебігу захворювання у 111 пацієнтів з плазмоклітинною мієломою (ПКМ), які знаходились на обстеженні та лікуванні у відділенні радіаційної онкогематології ННЦРМ протягом 2010–2017 рр. Оцінено основні клініко-лабораторні характеристики ПКМ (рівень лактатдегідрогенази, β2-мікроглобуліну, альбуміну, кальцію сироватки крові, сечовини, креатиніну та рівня гемоглобіну) з урахуванням статі, радіаційного анамнезу (учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйовані з зон безумовного відселення, жителі контамінованих територій та група порівняння), стадії ПКМ за класифікацією DurieSalmon et al. (1975) та ISS (1985). Проведено дослідження розподілу поліморфних варіантів за системами крові АВО та Rh у 106 пацієнтів з ПКМ.
Результати. Встановлено, що у хворих на ПКМ з обтяженим радіаційним анамнезом порівняно з неопроміненими пацієнтами вірогідно зростали: у чоловіків – рівень β2-мікроглобуліну (р = 0,02) та кальцію (р = 0,04), у жінок - рівень сечовини сироватки крові (р = 0,04). Підтверджено, що для обстеженої групи пацієнтів з ПКМ вірогідні відмінності встановлені щодо рівня сечовини (F = 3,58; р = 0,05) та альбуміну сироватки крові (F = 4,00; р = 0,05). Встановлено вірогідне (р < 0,05) підвищення частоти зустрічальності фенотипу В як предиктора ускладненого перебігу ПКМ з порушенням генної рівноваги внаслідок зростання частоти алелю IB у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю. У хворих на ПКМ при носійстві фенотипу А на тлі збереження генної і фенотипової рівноваги встановлено суттєве (р < 0,05) подовження періоду ремісії при проведенні стандартної поліхіміотерапії у порівнянні з носіями фенотипів О і В.
Висновки. Виявлені відмінності клініко-гематологічних показників у пацієнтів з ПКМ, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, і осіб без обтяженого радіаційного анамнезу та розподілу поліморфних варіантів антигенних структур АВО у хворих з ускладненим перебігом захворювання, що може скласти підґрунтя для прогнозування ефективності лікування і потребує подальших досліджень в даному напрямку.
Ключові слова: плазмоклітинна мієлома, групи крові, АВО, Rh.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 410–422. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-410-422.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини