Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

К. М. Логановський, М. О.Бомко, І. В. Абраменко, К. В. Куц, Н. І. Білоус, С. В. Масюк,
М. В. Гресько, Т. К. Логановська, К. Ю. Антипчук, І. В. Перчук, Г. Ю. Крейніс, С. А. Чумак

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

НЕЙРОПСИХОБІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ АФЕКТИВНИХ І КОГНІТИВНИХ РОЗЛАДІВ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС З УРАХУВАННЯМ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ

Актуальність роботи зумовлена значною поширеністю у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи афективних і когнітивних розладів, патогенез яких вивчено недостатньо. Мета досліджень – визначити нейропсихобіологічні механізми формування афективних і когнітивних розладів віддаленого періоду після впливу іонізуючого випромінювання з урахуванням специфічних генних поліморфізмів.
Дизайн, об’єкт і методи дослідження – ретроспективно-проспективне когортне дослідження із зовнішнім та внутрішнім контролем. Обстежена рандомізована вибірка учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) 1986-1987 рр. чоловічої статі (n = 198) з Клініко-епідеміологічного реєстру ННЦРМ у віці 39–87 років (M ± SD: 60,0 ± 8,5 року), дози зовнішнього опромінення – 0,6–5900,0 мЗв (M ± SD: 456,0 ± 760,0 мЗв). Група порівняння (n = 110) – неекспоновані пацієнти відділу радіаційної психоневрології відповідного віку і статі (зовнішній контроль). Внутрішній контроль – УЛНА, опромінені в дозах < 50,0 мЗв (n = 42). Використані стандартні діагностичні нейропсихіатричні шкали, психодіагностичні опитувальники і тести, нейропсихологічні методи (включаючи шкалу інтелекту Векслера для дорослих (WAIS) з преморбідною оцінкою), нейро- і психофізіологічні методи (комп’ютерна ЕЕГ та когнітивні слухові викликані потенціали). Визначені генотипи гена транспортера серотоніну SLC6A4 за поліморфізмами 5_HTTLPR та rs25531. Використані методи дескриптивної і варіаційної статистики, непараметричні критерії, регресійно-кореляційний аналіз, аналіз виживаності за Кепленом-Мейером, ризик-аналіз.
Результати. в УЛНА домінують цереброваскулярні захворювання, органічні психічні та депресивні розлади переважно радіаційно-стресорного характеру. Загальний ризик нейропсихіатричної патології зростає (Pv < 0,001) з дозою опромінення. Порушена вербальна пам’ять та навчання, зменшений IQ за рахунок вербального. Збільшена частота легкого когнітивного розладу і деменції. Когнітивні порушення при дозах > 0,3 Зв залежать (r = 0,4–0,7; p = 0,03– 0,003) від дози опромінення. Афективні розлади (депресія) і нейрокогнітивний дефіцит вищі при більших дозах опромінення (> 50 мЗв). У лівій задній скроневій ділянці (зона Верніке) параметри ЕЕГ залежать від дози при опроміненні в дозах понад 0,25–0,3 Зв. Порушені інформаційні процеси головного мозку з латералізацією до зони Верніке вже при дозах > 50 мЗв. Носії проміжних та низькоактивних генотипів (LА/S, LА/LG, LG/LG, LG/S, S/S) гену транспортера серотоніну SLC6A4 мають більше депресивних розладів, особливо, тяжких та тенденцію до більшої частоти і вираженості когнітивних і стресових розладів. Дебют депресивних розладів у носіїв проміжних та низькофункціональних генотипів відбувається значно раніше (Log-Rank Test = 4,43, p = 0,035) порівняно з носіями високофункціонального генотипу LА/LА.
Висновки. Радіаційно-індукована дисфункція кортико-лімбічної системи лівої домінантної півкулі головного мозку з особливим залученням гіпокампу, є ключовим церебральним базисом органічного ураження мозку після опромінення. Асоціація генотипів з поліморфізмами 5_HTTLPR і rs25531 гена SLC6A4 з афективними і когнітивними розладами свідчить про наявність нейропсихобіологічних особливостей цих розладів, пов’язаних з дією іонізуючої радіації, залежно від певних генних поліморфізмів.
Ключові слова: Чорнобильська катастрофа, іонізуюча радіація, когнітивні розлади, афективні розлади, генні поліморфізми.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 373–409. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-373-409.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини