Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Л. М. Лісуха1, Є. І. Степанова2, І. Є.Колпаков2, А. Є. Подрушняк3

1Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України, вул. Богомольця, 4, м. Київ, 01024, Україна
2ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
33ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової і хімічної безпеки ім. академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» вул. Героїв оборони, 6, м. Київ, 03680, Україна

ВМІСТ ЕЛЕКТРОЛІТІВ У СЛИНІ ДІТЕЙ З ВІДХИЛЕННЯМИ В ВЕГЕТАТИВНОМУ СТАТУСІ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕРИВЧАСТОЇ НОРМОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ

Мета: визначити вміст електролітів натрію (Na+), калію (К+), кальцію (Ca2+), магнію (Mg2+) у нестимульованій змішаній слині дітей з розладами автономної нервової системи, які народилися і постійно проживають на радіоактивно забруднених територіях, після застосування переривчастої нормобаричної гіпоксії (ПНГ) саногенного рівня.
Пацієнти та методи. Обстежено 103 дитини (41 хлопець і 62 дівчини) віком від 6 до 17 років, яких було розподілено на три групи: до контрольної (I) групи увійшло 30 осіб; до групи порівняння (II) – 30; основної (III) – 43. Програма дослідження включала збір анамнезу, скарг хворих, клінічне та лабораторне обстеження. Вміст електролітів у ротовій рідині визначали атомно-абсорбційним методом. Нами застосовано 10 сеансів ПНГ з гіпоксичною складовою 12 % кисню в азоті.
Результати. Показано, що після ПНГ вміст електролітів у нестимульованій змішаній слині мав різноспрямоване значення в різних вікових групах: у обстежуваних осіб молодшого шкільного віку (6–11 років) вірогідно підвищилася концентрація Na+ на 0,8 ммоль/л, К+ – на 3 ммоль/л і знизилася концентрація Ca2+ на 1,07 ммоль/л, а у дітей старшого шкільного віку (12–17 років) концентрація Na+ і Ca2+ зменшилася на 2 ммоль/л і 0,71 ммоль/л, відповідно.
Висновки. Отримані результати дають змогу рекомендувати сеанси ПНГ додатково до базисного лікування дітей з розладами автономної нервової системи, які народилися та постійно мешкають на радіоактивно забруднених територіях України.
Ключові слова: переривчаста нормобарична гіпоксія, автономна нервова система, радіоактивно забруднені території, слина, діти, електроліти.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 359–372. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-359-372.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини