Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

І. М. Ільєнко, Н. А. Голярник, О. В. Лясківська, О. А. Бєляєв, Д. А. Базика

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

ЕКСПРЕСІЯ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНИХ БІОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ У ШИРОКОМУ ІНТЕРВАЛІ ДОЗ

Мета: Визначити біологічні маркери радіаційного ураження у віддаленому періоді після опромінення у широкому інтервалі доз.
Матеріали і методи. Обстежено 235 учасників ліквідації наслідків аварії (ЛНА) на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) 1986–1987 рр. у віддаленому періоді після опромінення (дози зовнішнього опромінення: від 0,10 до 3500 мЗв (М ± SD: 419,48 ± 654,60); вік обстежених становив 58,34 ± 6,57 (М ± SD) років). Контрольну групу склали 45 неопромінених осіб віком від 41 до 67 років (М ± SD: 50,60 ± 5,37). Визначення експресії генів BCL2, CDKN2A, CLSTN2, GSTM1, IFNG, IL1B, MCF2L, SERPINB9, STAT3, TERF1, TERF2, TERT, TNF, TP53, CCND1 проводили за допомогою полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі (RT-PCR 7900 HT). Відносну довжину теломер визначали методом flow-FISH. Лейкоцитарний фенотип, рівень експресії гістона γ-Н2АХ, білка Cyclin D1 визначали за допомогою проточної цитометрії.
Результати. У групі учасників ЛНА на ЧАЕС було продемонстровано дозозалежне зниження експресії генів BCL2, SERPINB9, CDKN2A та STAT3; підвищення експресії MCF2L та гіперекспресія гена TP53 (до 100 мЗв). Активацію гена імунного запалення IL1B виявлено у підгрупі учасників ЛНА на ЧАЕС, опромінених в інтервалі доз від 0 до 100 мЗв. Визначено негативну кореляцію між експресією IL1B та кількістю CD19+3- і CD3-HLA-DR+ B-лімфоцитів, CD4+8- клітин та співвідношенням CD4+/CD8+. Показано гіперекспресію гена TNF у дозовому інтервалі від 100 мЗв до 1000 мЗв. Виявлено комбінацію супресії TNF з підвищенням експресії гена IFNG та кореляцією з кількістю CD3+16+56+ та CD25+ лімфоцитів при дозах понад 1000 мЗв. Підвищення спонтанної експресії Cyclin D1 та γ-H2AX корелює з дозою опромінення, скороченням довжини теломер з віком та з модифікуючим ефектом супутньої патології.
Висновки. Аналіз зв'язку між показниками клітинного імунітету, експресії генів, довжини теломер, рівнем регуляторних білків та дозою опромінення демонструє перспективи використання їх в якості біологічних маркерів у віддалений період після опромінення.
Ключові слова: іонізуюча радіація, експресія генів, γ-H2AХ, довжина теломер, Cyclin D1, Чорнобиль.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 331–350. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-331-350.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини