Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

І. З. Руссу1, Н. К. Родіонова2, Д. І. Білько1, Н. М. Білько1

1Національний університет «Києво-Могилянська академія», вул. Г. Сковороди, 2, Київ, 04655 Україна
2Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, вул. Васильківська, 45, Київ, 03022, Україна

МЕЗЕНХІМАЛЬНІ СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ТА КЛІТИНИ-ПОПЕРЕДНИКИ КІСТКОВОГО МОЗКУ ЩУРІВ В УМОВАХ ХРОНІЧНОЇ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ

При дії іонізуючого випромінювання на кровотворну систему ступінь її ураження визначається не лише радіочутливістю гемопоетичних стовбурових клітин, а й радіаційно-індукованими змінами у функціонуванні мікрооточення, зокрема, мезенхімальних стовбурових клітин як його складових.
Мета роботи: визначити особливості функціонування мезенхімальних стовбурових клітин та клітин-попередників кісткового мозку щурів в умовах довготривалої дії іонізуючої радіації внаслідок інкорпорації 90Sr.
Матеріали і методи. Було використано модель внутрішнього опромінення радіонуклідом 90Sr щурів Вістар та здійснено культивування in vitro мезенхімальних клітин їхнього кісткового мозку. Визначали показники ефективності колонієутворення у культурі in vitro та здатність цих клітин формувати фідерний шар і підтримувати кровотворні клітини кісткового мозку щурів у культурі дифузійних камер in vitro. Результати та висновки. З’ясовано, що хронічна дія інкорпорованого радіонукліду 90Sr зумовлювала суттєве зменшення у порівнянні з контролем проліферативної активності мезенхімальних стовбурових клітин, а також пригнічення здатності сформованих ними фідерних шарів до довготривалої підтримки процесів гемопоезу in vitro. Отже, мезенхімальні стовбурові клітини кісткового мозку та їхні найближчі нащадки – клітини-попередники при дії іонізуючої радіації характеризувались доволі високою радіочутливістю, що проявлялось у суттєвому зниженні внаслідок опромінення їхньої функціональної активності у культурі in vitro порівняно з контролем.
Ключові слова: мезенхімальні клітини, кістковий мозок, стовбурові та клітини-попередники, іонізуюча радіація, стронцій-90, культура клітин in vitro.

Проблеми радіаційноїмедицини та радіобіології. 2017. Вип. 22. C. 224–230.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини