Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Є. І. Степанова✉, І. Є.Колпаков, В. М. Зигало, В. Г. Боярський

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

КОРЕКЦІЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ-МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОНАТОРА ОКСИДУ АЗОТУ

Мета: визначити ефективність застосування донатора NO L-аргініну для корекції ендотеліальної дисфункції у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій.
Матеріали та методи. Для оцінки ефективності корекції ендотеліальної дисфункції із застосуванням донатора NO L-аргініну за даними селективного скринінгу була відібрана група дітей – мешканців радіоактивно забруд- нених територій з наявністю клінічних та параклінічних ознак ендотеліальної дисфункції. Визначалися біохімічні показники вмісту стабільних метаболітів NO, L-аргініну у сироватці крові; інструментальні показни- ки ендотелійзалежної реакції судин на оклюзійну пробу, вентиляційної спроможності легенів. Обстежені діти отримували курс донатора NO Бетаргіну.
Результати та висновки. За даними селективного скринінгу відібрана група дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій з наявністю клінічних і параклінічних ознак ендотеліальної дисфункції. У дітей з ендо- теліальною дисфункцією, які додатково до базисної терапії отримували курс донатора NO L-аргініну, спос- терігалися виражений позитивний терапевтичний ефект, гарна переносимість, відсутність побічних ефектів. Вивчення систем оксиду азоту в динаміці застосування L-аргініну виявило у дітей з ендотеліальною дис- функцією підвищення вмісту в сироватці крові аргініну, нітриту, нітрату, суми метаболітів NO. Після застосуван- ня L-аргініну спостерігалося усунення бронхоспазму у значної частини обстежених. Оцінка показників ендо- телійзалежної вазодилатації великих судин за допомогою методу УЗ візуалізації просвіту плечової артерії по- казала збільшення діаметра плечової артерії і його приросту в пробі з постоклюзійною реактивною гіперемією після застосування курсу L-аргініну. Це свідчить про підвищення вазомоторної спроможності ендотелію.
Ключові слова: діти, радіоактивно забруднені території, ендотеліальна дисфункція, корекція, донатор оксиду азоту.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 336–344.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини