Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Є. І. Степанова1✉, В. Я Березовський2, І. Є. Колпаков1, В. Г. Кондрашова1, В. Ю. Вдовенко1,
О. М. Литвинець1, Л. М. Лісуха2, В. М. Зигало1, В. І. Колос1, Л. П. Міщенко1

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, вул. Богомольця, 4, м. Київ, 01024, Україна

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ-МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ПЕРЕРИВЧАСТОЇ НОРМОБАРИЧНОЇ ГІПОКСИТЕРАПІЇ

Мета дослідження – оцінити ефективність переривчастої нормобаричної гіпокситерапії як засобу, що здатний позитивно впливати на різні ланки патогенезу ендотеліальної дисфункції у дітей-мешканців радіоактивно заб- руднених територій.
Матеріали та методи. До клінічних ознак ендотеліальної дисфункції віднесені порушення особистісно- емоційної сфери, симптоми астено-вегетативного та невротичного характеру, симптоми з боку серцево-судин- ної системи, системи дихання, абдомінальні та диспептичні синдроми. Визначалися біохімічні показники вмісту стабільних метаболітів NO, L-аргініну, перекисного окислення ліпідів, антиоксидантних ферментів у сироватці крові; показники клітинного та гуморального імунітету; інструментальні показники ендотелійзалежної реакції судин на оклюзійну пробу, вентиляційної спроможності легенів, біоелектричної активності міокарду. Перерив- часту нормобаричну гіпокситерапію проводили за допомогою індивідуального апарата гірського повітря типу «Борей» виробництва державного науково-дослідного медико-інженерного центру «НОРТ» НАН України (Київ).
Результати та висновки. Клінічне обстеження показало, що призначення 44 дітям з ендотеліальною дис- функцією, які мешкають на радіоактивно забруднених територіях, додатково до базисної терапії переривчастої нормобаричної гіпокситерапії, сприяло зниженню частоти скарг та інтенсивності клінічних проявів у наведе- них симптомокомплексах. Після застосування курсу переривчастої нормобаричної гіпокситерапії у більшості обстежених дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій дослідження системи NO виявило підвищен- ня в сироватці крові L-аргініну, при відсутності суттєвих змін вмісту стабільних метаболітів NO. Визначені по- зитивні зміни ендотелійзалежної реакції судин на оклюзійну пробу, на що вказувало зменшення тривалості періоду відновлення термографічного показника кровообігу після оклюзійної проби. Відмічено зниження інтенсивності процесів перекисного окислення ліпідів і зниження вмісту в сироватці крові кінцевих продуктів ПОЛ, що реагують з тіобарбітуровою кислотою. Дослідження вентиляційної спроможності легенів виявило усу- нення бронхоспазму у значної частини дітей. Мали місце тенденції до зниження розбалансованості різних лан- цюгів керування серцевим ритмом. Виявлявся імуномодулюючий ефект: підвищення функціональної актив- ності нейтрофілів, нормалізація показників гуморальної ланки імунітету. Переривчаста нормобарична гіпокси- терапія є ефективним засобом, здатним позитивно впливати на стан системи оксиду азоту та ендотелійзалеж- них функцій органів та систем у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій.
Ключові слова: діти, радіоактивно забруднені території, ендотеліальна дисфункція, корекція, гіпокситерапія.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 322–335.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини