Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

О. М. Настіна, Г. В. Плескач, Н. В. Курсина, О. Д. Базика, О. М. Макаревич, І. В. Абраменко,
А. А. Чумак, Д. О. Білий✉

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ rs966221 ГЕНА ФОСФОДІЕСТЕРАЗИ 4D

Мета дослідження полягала у вивченні особливостей структурно-функціонального стану серцево-судинної сис- теми в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) з ішемічною хворобою серця (ІХС) та різними генотипами rs966221 гена фосфодіестерази 4D (PDE4D).
Матеріали і методи. Обстежено 121 УЛНА з ІХС та 63 хворих на ІХС, які не зазнали впливу іонізуючого вип- ромінювання. Стандартизоване обстеження включало ехо-допплеркардіографічне дослідження (ЕхоКГ) з вико- ристанням Diagnostic Ultrasound System DS-N3 (Mindray). Поліморфізм rs966221 PDE4D визначали методом полімеразної ланцюгової реакції з наступною рестрикцією продуктів реакції.
Результати. Розподіл генотипів PDE4D в УЛНА був наступним: СС генотип – 42, СТ генотип – 49 та ТТ генотип – 30 осіб. В контрольній групі носіями тих же генотипів були 27, 21 та 15 осіб відповідно. Всі ЕхоКГ-показники в УЛНА та неопромінених хворих вірогідно не відрізнялись. У носіїв генотипу ТТ обох груп частка хворих зі збіль- шеним індексом маси міокарда була найвищою (82,9 %) в порівнянні з генотипом СС (78,4 %) та СТ (71,4%). Кон- центричний тип гіпертрофії лівого шлуночка зустрічався у 54,9 % пацієнтів з генотипом СС, 51,8 % з СТ і 45,7 % з ТТ, а ексцентричний – у 23,5; 21,4 і 37,1%, відповідно. Відносне число осіб з підвищеним індексом кінцевого діастолічного об’єму у носіїв генотипу СС було 27,5 %, генотипу СТ – 26,8 % і генотипу ТТ – 40% (р>0,05). Збіль- шення індексу кінцевосистолічного об’єму відзначено у 27,5; 30,4 і 28,6 %, а зниження фракції викиду – у 15,7; 23,2 і 22,9 % пацієнтів, відповідно. Найбільша кількість осіб з порушенням діастолічної функції була серед хво- рих на ІХС носіїв ТТ генотипу (75 %), в порівнянні з даними при генотипі СС (66,7 %) і СТ (42,9 %).
Висновки. У хворих з однаковим генотипом, як УЛНА, так і неопромінених осіб, практично були відсутні відмінності показників, що характеризують структурно-функціональний стан міокарда лівого шлуночка. При аналізі змін структури міокарда лівого шлуночка відзначена наступна особливість: у хворих з генотипом ТТ частіше зустрічався ексцентричний тип гіпертрофії лівого шлуночка, а з генотипом СС – концентричний. У тре- тини пацієнтів з генотипами СС і СТ спостерігалося порушення систолічної функції ЛШ, у носіїв генотипу ТТ їх число досягало 40 %. Діастолічна дисфункція також виявлялася частіше у пацієнтів з генотипом ТТ в порівнянні з генотипом СС і СТ.
Ключові слова: учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, іонізуюче випромінювання, ехо- допплеркардіографічне дослідження, ішемічна хвороба серця, ген фосфодіестерази 4D.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 312–335.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини