Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. І. Заболотний, Н. С. Міщанчук1✉

Державна установа «Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», вул. Зоологічна, 3, Київ, 03057, Україна

ВЕСТИБУЛЯРНА ТА АКУСТИЧНА ДИСФУНКЦІЇ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦЇЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ – 30 РОКІВ ПО ТОМУ

Мета – вивчити клініко-електрофізіологічні порушення при вестибулярній та акустичній дисфункціях в учас- ників ліквідацїї наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції в залежності від дози та тривалості дії іонізуючої радіації, особливості детермінованих ефектів впродовж 30 років після аварії.
Матеріал та методи. У 7812 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (УЛНА на ЧАЕС) чоловічої статі, у то- му числі у 325 осіб, відібраних для пролонгованих досліджень, у 1986-2015 рр. проведені стандартні клініко- електрофізіологічні обстеження функцій вестибулярного та акустичного аналізаторів. Виконані математичні методи аналізу із застосуванням програмних пакетів SYSTAT, EPICURE та EGRET.
Результати. Встановлені вестибулярна та акустична дисфункції за центральним типом з прогресуючим розвит- ком гальмівних процесів у стовбуромозкових, підкорково-коркових структурах вестибулярного та акустичного аналізаторів. Визначена залежність змін у цих структурах від величини дози та тривалості дії іонізуючої радіації. Встановлені закономірності детермінованих радіаційних ефектів у взаємозв'язку з формуванням ор- ганічної цереброваскулярної патології в УЛНА на ЧАЕС у віддалені післяаварійні роки, які узгоджуються з ней- рофізіологічними, МРТ та іншими обстеженнями, що підтверджено при кореляційному аналізі.
Висновки. Відзначено, що вестибулярна та акустична дисфункції в УЛНА на ЧАЕС проявляються клініко-елект- рофізіологічними змінами на рівні центральних структур досліджуваних аналізаторів, які вказують на пара- лелізм спільного механізму детермінованих радіаційних ефектів при дозі 0,20 Гр,а також їх дозозалежність у ди- наміці 30 післяаварійних років. Встановлено, що вестибулярна дисфункція в УЛНА на ЧАЕС проявляється клінічно раніше, а електроакустичні та електрофізіологічні зміни при нормальному слуху свідчать про доклінічні гальмівні процеси у стовбуромозкових та підкорково-коркових структурах акустичного аналізатора у ранні післяаварійні роки. Виявлені особливості клінічного перебігу вестибулярної та акустичної дисфункцій при довготривалому моніторингу при короткочасній дії іонізуючої радіації у великих дозах в групі УЛНА на ЧА- ЕС, які перенесли гостру променеву хворобу, а при аналогічних малих дозах у віддалені роки прояв змін біль- ший та прискорений у часі при тривалій дії ІР, ніж при відносно короткочасній. В УЛНА на ЧАЕС виявлено вірогідне зростання слухових порушень за типом передчасного вікового зниження (ргеsbyacuzis precox) у відповідних вікових категоріях, яке є одним із симптомів передчасного старіння їхнього організму.
Ключові слова: вестибулярна та акустична дисфункції, статико-кінетична рівновага,спонтанний та експеримен- тальний ністагми, аудіометрія тональна та мовна, слухові викликані потенціали (коротколатентні або стовбуро- мозкові, довголатентні або коркові), динамічна імпедансометрія, отоакустична емісія продуктів спотворення.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 218–237.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини