Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of Radiation
Medicine and Radiobiology

Збірник наукових праць
ISSN 2313-4607 (Online), ISSN 2304-8336 (Print)

Видається з 1988 року 1 раз на рік

Засновник: Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»
(свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20891–10691 ПР  від 31.07.2014)

В збірнику публікуються оригінальні та оглядові наукові статті з актуальних проблем радіаційної медицини та радіобіології, в яких розглядаються результати досліджень, присвячених вивченню стану здоров'я осіб, які зазнали впливу чинників Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій, мали чи мають контакт з джерелами іонізуючого випромінювання у професійній діяльності або під час медичних процедур, оцінці медико-демографічних наслідків радіаційних та ядерних аварій, дозиметрії внутрішнього опромінення мешканців радіоактивно забруднених територій та інших категорій постраждалих, медичному та біофізичному контролю стану здоров’я і професійної придатності персоналу об’єкту «Укриття», ретроспективній дозиметрії в рамках епідеміологічних досліджень, дослідженню механізмів безпосереднього і віддаленого впливу іонізуючої та неіонізуючої радіації на організм людини і тварин, формуванню віддалених наслідків опромінення, проведенню профілактичних заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення. 
Для наукових співробітників, лікарів різних спеціальностей, організаторів охорони здоров’я, працівників санітарно- епідемічної служби, інших фахівців.

Рішеннями Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 07.11.2018 № 1218; наказ від 18.12.2018 № 1412) збірник наукових праць «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of Radiation Medicine and Radiobiology» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (категорія "А"; біологічні та медичні науки).

Збірник індексується в базах даних PubMed/MEDLINE, Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory, INIS, CrossRef, «Наукова періодика України» (НБУВ)

 


Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини