Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. А. Позниш, В. Ю. Вдовенко, І. Є. Колпаков, Є. І. Степанова

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ДІТЕЙ-МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ДІТЕЙ, ПЕРЕМІЩЕНИХ ІЗ ЗОНИ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ

Мета. Визначити психоемоційний стан дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій і дітей, переміщених із зони збройного конфлікту на південному сході України та оцінити ефективність застосування арттерапії для корекції його порушень.
Матеріали і методи. Психоемоційний стан визначали у 113 дітей, з них 57 – мешканці радіоактивно забруднених територій з вмістом 137Сs в тілі від 269 до 7024 Бк (І група), 56 – вимушені переселенці із зони збройного конфлікту на Південному Сході України (ІІ група). Вік дітей коливався від 10 до 17 років. Діти перебували на лікуванні у дитячих відділеннях клініки ННЦРМ з приводу функціональних розладів та хронічної соматичної патології. Психоемоційний стан дітей визначали за допомогою тесту «неіснуюча тварина», аналізували за трьома симптомокомплексами – тривожність, агресивність і нервово-психічне виснаження та оцінювали шляхом нарахування балів. Корекцію психоемоційного стану проводили методом арт-терапії у вигляді серійного малювання. Психологічне тестування проводили двічі при надходженні до стаціонару і після закінчення арт-терапії.
Результати. Результати первинного обстеження психоемоційного стану дітей за тестом «неіснуюча тварина» показали, що у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій стан тривожності реєструвався в усіх 57 дітей (100 %); стан агресивності – у 38 (66,7 %); виснаження – у 37 (64,9 %). У дітей, переміщених із зони збройного конфлікту на південному сході України, стан тривожності також реєстрували в усіх 56 дітей (100 %), стан агресивності визначено у 53 (94,6 %), а стан виснаження – у 44 (78,6 %). Встановлено, що у дітей, переміщених із зони бойових дій на південному сході України, кількісні показники станів тривожності та агресивності були суттєво вищими, ніж у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій (р < 0,001), тоді як ані за частотою, ані за ступенем виразності стану виснаження вони вірогідно не відрізнялися (р > 0,05). Кореляційний аналіз з визначенням критерію Спірмена не виявив вірогідних асоціацій між вмістом 137Cs в тілі дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій та особливостями їх психоемоційного стану.
Висновки. Застосування методу арт-терапії у вигляді серійного малюнку у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій і дітей, переміщених із зони бойових дій на південному сході України, призводило до суттєвого позитивного ефекту, який характеризувався зниженням проявів симптомокомплексів тривожності, агресивності. Стан виснаження гірше піддавався корекції, його показники мали лише тенденцію до покращення. Отже, метод арт-терапії у вигляді серійного малюнку характеризується ефективністю, простотою виконання, низькою собівартістю, його можна широко застосовувати у дитячих колективах для корекції порушень психоемоційного стану.
Ключові слова: діти, Чорнобильська катастрофа, збройний конфлікт, психоемоційний стан, арт-терапія.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 439–448. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-439-448

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини