Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА РАДІОПРОТЕКТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 2-МЕРКАПТОБЕНЗТІАЗОЛУ У ТЕСТ-СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ КЛІТИН

Х. М. Литвинчук1, Г. Й. Лавренчук1, Л. М. Литвинчук2,3, В. С. Асмолкова4, О. А. Бойко1

1Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України", вул. Мельникова, 53, 04050, Київ, Україна
2Медичний центр "Офтальмологічна клініка професора Сергієнка" вул. Пирогова, 47 а, м. Вінниця, Україна
3Karl Landsteiner Institute for Retinal Researchand Imaging, Juchgasse, 25, 1030, Vienna, Austria
4Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України, вул. Леонтовича, 9, 01601, Київ, Україна

Мета: дослідження радіопротекторних властивостей 2-меркаптобензтіазолу у тест-системі культури проліферуючих клітин.
Матеріали і методи: цитогенетичні, цитологічні, статистичні.
Результати. Аналіз цитогенетичних ефектів 2-меркаптобензтіазолу за критеріями частоти аберацій та пошкодженості аберантної клітини показали, що в усьому діапазоні досліджених концентрацій реагента частота аберацій достовірно не перевищувала значення цього показника в контролі, проте спостерігалась тенденція до зменшення мітотичної активності клітин кореневої меристеми. При інкубації перещеплюваних клітин лінії L929 з 2-меркаптобензтіазолом у діапазоні концентрацій 0,03–3,00 мкг/м не було виявлено статистично достовірної зміни (р < 0,05) щільності клітинної популяції у моношарових культурах. Водночас спостерігали для усіх застосованих концентрацій реагента стимуляцію мітотичної активності на термінальній (5-а доба) стадії культивування. Опромінення клітин гамма-квантами 60Со в дозах 1, 5 та 10 Гр призвело додозозалежних морфофункціональних змін у культурі клітин. Опромінення клітин в присутності 2-меркаптобензтіазолу істотно зменшило негативний вплив радіації на показники життєздатності клітин в культурію
Висновки. Кількісна оцінка радіопротекторних властивостей 2-меркаптобензтіазолу у тест-системі культури клітин лінії L929 показала, що найвищі показники коефіцієнта захисту (0,31–0,36) реагент показав при концентрації 3 мкг/мл при опроміненні в дозі 1 Гр. Водночас фактор зменшення дози, розрахований за ЛД50, за концентрацій 0,03 та 0,30 мкг/мл мав значення 1,5 та 1,8 відповідно, а за концентрації 3,00 мкг/мл він був максимальний – 4.За сукупністю даних літератури та результатів власних досліджень можна вважати 2-меркаптобензтіазол реагентом з радіопротекторними властивостями для клітин invitro.
Ключові слова: частота хромосомних аберацій, мітоз, радіопротектори, іонізуюче випромінювання, культура клітин, проліферація, апоптоз.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 510–525.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини