Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ПЕРСОНАЛУ ПІДРЯДНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ У РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ НА ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ" ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

В. О. Сушко1, Г. А. Незговорова1, Л. В. Дегтярьова2, О. О. Колосинська1, В. М. Громадська1

1Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України", вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Національного медичного університет імені О.О.Богомольця, б-р Т.Шевченка,13, м. Київ, 01601, Україна

Мета дослідження: визначення морфологічних особливостей уражень слизової оболонки (СО) шлунка та дванадцятипалої кишки (ДПК) у персоналу, який працює в радіаційно небезпечних умовах на об'єкті "Укриття" Чорнобильської АЕС (ОУ) шляхом ендоскопічного моніторингу із взяттям біопсійного матеріалу з гастродуоденальної зони на етапах первинного (вхідного) ВхК та спеціального медичного контролю (СпК).
Матеріали та методи: проведено комплексне клінічне-ендоскопічне та морфологічного дослідження з біопсією СО шлунка та ДПК у 126 робітників ОУ.
Результати: У персоналу підрядних підприємств ОУ встановлені різноскеровані патоморфологічні змін СО при ВхК та збільшення частоти їх виявлення при обстеженні під час СпК, що загалом відповідали хронічному H.pylori-асоційованого пангастриту з порушенням мікроциркуляції і трофіки, дисрегенераційними змінами епітеліальної вистілки.
Висновки: для персоналу підрядних організацій, який приймає участь в радіаційно-небезпечних роботах на ОУ є характерним наявність хронічного H.pylori-асоційованого пангастриту з зростанням частоти атрофічних змін СО (неметапластичного чи метапластичного типу) та розвитком ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони. В робітників, які мали попередній вплив іонізуючого опромінення встановлено більшу частоту  дисрегенераційних (гіперплазії / кишкової метаплазії) змін епітелію, що відповідно підвищує ризик неопластичних трансформацій. Проведення ЕГДФС (за необхідності з біопсією СО) при ВхК та наступних етапах медичного контролю у персоналу, який виконує радіаційно-небезпечні роботи на ОУ є високоінформативним доказовим і необхідним методом дослідження для визначення форми та ступеню патологічних змін верхніх відділів шлунково-кишкового тракту для попередження прогресування захворювання та розвитку ускладнень, збереження здоров'я і працездатності робітників.
Ключові слова: морфологічні зміни слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки, зовнішнє і внутрішнє опромінення, персонал, який працює в радіаційно-небезпечних умовах об'єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 445–456.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини