Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

NOTCH1 МУТАЦІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Н. І. Білоус, І. В. Абраменко, А. А. Чумак, І. С. Дягіль, З. В. Мартіна

Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул.Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета роботи – встановити частоту розвитку мутацій гена NOTCH1 у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію (ХЛЛ), які зазнали впливу іонізуючого випромінення (ІВ) внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, для з’ясування вірогідного внеску в патогенез радіаційно-асоційованих форм захворювання.
Методи. Визначення мутацій гена NOTCH1 методом полімеразної ланцюгової реакції з наступним секвенуванням продуктів реакції проведено у 201 раніш нелікованого хворого на ХЛЛ В-клітинного походження: 88 опромінених внаслідок Чорнобильської катастрофи і 113 пацієнтів контрольної групи.
Результати. Мутації гена NOTCH1 виявлено у 13,4 % із 201 обстежених пацієнтів, переважно серед хворих з немутованим статусом генів варіабельних дільниць важких ланцюгів імуноглобулінів (IGHV) (р = 0,001). Групи обстежених хворих не розрізнялись за статтю, віком, стадією захворювання, мутаційним статусом IGHV генів. Однак, в групі постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС знайдена достовірно нижча частота мутацій гена NOTCH1 (6,8 % проти 18,6 %; p = 0,015), ніж у неопромінених хворих. Крім того, в контрольній групі кількість NOTCH1 мутацій збільшувалась у хворих, які потребували початку лікування, порівняно з хворими, обстеженими при діагностиці захворювання (р = 0,012), а в основній – залишалась на однаковому рівні (р = 0,317). При аналізі клінічних даних всіх пацієнтів наявність мутацій NOTCH1 була асоційована зі стадією захворювання, більш високим ініціальним лейкоцитозом, більш короткими періодами до початку терапії та безрецидивного виживання.
Висновок. Отримані результати підтвердили негативне прогностичне значення мутацій гена NOTCH1, однак не виявили їх суттєвого внеску у розвиток ХЛЛ в групі постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
Ключові слова: хронічна лімфоцитарна лейкемія, мутації гена NOTCH1, іонізуюче випромінювання, аварія на Чорнобильській АЕС.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 319–327.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини