Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ДУ “НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” У 2014 РОЦІ

Д. А. Базика, В. О. Сушко, А. А. Чумак, В. О. Бузунов В. В. Талько, Л. А. Янович

Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул.Мельникова, 53, м.Київ, 04050, Україна

Щорічний звіт відображує основні результати діяльності Державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України” (ННЦРМ) з медичних проблем Чорнобильської катастрофи, радіаційної медицини, радіобіології, радіаційної гігієни та епідеміології, співпраці з ВООЗ в мережі медичної готовності та допомоги при радіаційних аваріях у 2014 р.
Епідеміологічними когортними дослідженнями встановлено зростання захворюваності (1990–2012 рр.) на рак щитоподібної залози у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (УЛНА – у 4,6 рази, евакуйованих – у 4,0 рази, мешканців забруднених територій – у 1,3 рази) та зростання частоти раку молочної залози у жінок-УЛНА 1986–1987 рр. (у 1994–2012 рр. SIR = 160,0%, 95% ДІ: 142,4–177,6). Спільно з Національним інститутом раку CША продовжено ретроспективне дослідження раку щитоподібної залози “випадок-контроль” в когорті 152 тис. ліквідаторів. Встановлено радіаційні ризики мієломної хвороби та хронічної лімфоцитарної лейкемії.
Молекулярні ефекти віддаленого періоду після опромінення включали зміни експресії генів TERF1, TERF2, CCND1, довжини теломер, експресії білка cyclin D1, гістону гамма-H2AX. Визначено асоціацію молекулярних змін з когнітивним дефіцитом. Вивчено генетичні поліморфізми rs2981582 гена FGFR2, rs12443621 гена TNRC9, rs3817198 гена LSP1, rs3803662 гена TNRC9 і rs889312 гена MAP3K1 та їх асоціацію з раком молочної залози; експресію клітинами пухлини рецепторів естрогену та прогестерону, антигенів c-kit, цитокератину 5/6, TP53 та ki67, ампліфікаційний статус гена Her2/neu, мутаційний статус генів BRCA1 (мутації 185delAG та 5382insC) і BRCA2 (мутація 6174delT). Доведено можливість персистенції радіаційно-модифікованої прихованої хромосомної нестабільності у послідовних генераціях соматичних клітин людини.
У населення вивчено стан репродуктивної функції, особливості дитячого харчування на радіоактивно забруднених територіях. В рамках виконання Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014–2018 роки вперше в Україні розроблено й успішно виконано інтеркалібрування для 18 лабораторій індивідуального дозиметричного контролю. Розпочато дослідження ефектів медичного опромінення у інтервенційних кардіологів.
Експериментальні дослідження стосувалися впливу радіомодифікаторів на клітинні системи.
В звіті також відображено результати науково-організаційної, лікувально-профілактичної роботи, підготовки кадрів та впровадження.
Звіт ННЦРМ затверджено на засіданні Наукової ради НАМН України 17.03.2015 р.
Ключові слова: ННЦРМ, Чорнобиль, радіаційні ефекти, епідеміологія, радіаційна гігієна, геноміка, лікування постраждалих, міжнародне співробітництво, кадри.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 12–24

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини