Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСИСТЕНЦІЇ ВІРУСІВ РОДИНИ HERPESVIRIDAE У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ДІЇ ФАКТОРІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ

А. А. Чумак, О. В. Носач, Л. М. Овсяннікова, С. М. Альохіна, О. Я. Плескач,
Е. О. Саркісова, О. В. Гасанова, Т. О. Шийко, Л. П. Тюпа
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета дослідження – визначити особливості персистенції вірусів, що належать до родини Herpesviridae, у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, які зазнали дії факторів Чорнобильської аварії.
Матеріал і методи. До основної групи включено 45 хворих чоловічої статі з неалкогольною жировою хворобою печінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з дозами зовнішнього опромінення у діапазоні 10–580 мЗв. До групи нозологічного порівняння відібрано 20 хворих чоловічої статі з дозами опромінення в межах природного радіаційного фону та регламентованих доз медичного опромінення. Вміст в сироватці крові антитіл до вірусів простого герпесу 1/2 типів (аnti-HSV-1/2 IgG), цитомегаловірусу (аnti-CMV IgG) та вірусу Епштейна–Барр (аnti-EBV IgG) визначали імуноферментним методом відповідно до інструкції виробника.
Результати. Дослідження антитіл класу IgG, які характеризують стан персистенції, показало, що у жодній з груп не було хворих без ознак ураження герпесвірусною інфекцією. Виявлені тенденції щодо підвищення рівнів антитіл до вірусів простого герпесу 1/2 типів, цитомегаловірусу та вірусу Епштейна–Барр у серопозитивних пробах крові хворих, які зазнали дії факторів Чорнобильської аварії, порівняно з хворими групи нозологічного порівняння. В основній групі не було відмінностей між підгрупами хворих на стеатогепатоз (СГ) і неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) за рівнями аnti-HSV-1/2 IgG і аnti-CMV IgG, тоді як в групі порівняння у хворих на СГ рівень аnti-HSV-1/2 IgG на 60,5 % (р < 0,05) був вищим ніж у хворих на НАСГ, а аnti-CMV IgG – на 88,2 %. При цьому у хворих на НАСГ основної групи рівень аnti-CMV IgG на 79,6 % (р = 0,02) перевищував аналогічний рівень у хворих на НАСГ групи порівняння. В усіх групах найбільш часто визначалася мікст-інфекція вірусами простого герпесу 1/2 типів і цитомегаловірусом з наявністю прямого кореляційного зв'язку між рівнями аnti-HSV-1/2 IgG і аnti-CMV IgG. Маркери моно-цитомегаловірусної інфекції реєструвалися виключно у хворих на НАСГ як в основній групі, так і в групі порівняння.
Висновок. За наявності противірусних антитіл класу IgG хворим на неалкогольну жирову хворобу печінки незалежно від радіаційного впливу в анамнезі притаманна висока ураженість вірусами родини Herpesviridae: простого герпесу 1/2 типів, цитомегалії та Епштейна–Барр. В групі хворих, які зазнали впливу факторів Чорнобильської аварії, відносно показників групи порівняння реєструвалися більша частка серопозитивних результатів і більш високі середні значення титрів досліджуваних антитіл. У більшості хворих зареєстрована мікст-інфекція вірусами простого герпесу 1/2 типів і цитомегалії з існуванням прямого кореляційного зв'язку між рівнями аnti-HSV-1/2 IgG та аnti-CMV IgG.

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, герпесвірусна інфекція, постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 361–370.

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини