Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ОКСИД АЗОТУ І ПЕРЕКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У ДІТЕЙ-МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ
Є. І. Степанова, І. Є. Колпаков, В. Г. Кондрашова, О. М. Литвинець
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета дослідження: оцінка системи оксиду азоту за вмістом його стабільних метаболітів в сироватці крові та показниками перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій.
Матеріали та методи дослідження. Обстежені діти шкільного віку – мешканці радіоактивно забруднених територій. Визначення рівнів азотистих сполук (NO2- та NO3-) проводили за стандартною методикою з використанням реактиву Грісса. Для визначення ознак окислювального стрессу проводили дослідження малонового діальдегіду, каталази, церулоплазміну.
Результати і висновки. У дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій дослідження вмісту метаболітів оксиду азоту в сироватці крові виявило зниження рівня нітритів при відсутності достовірних змін вмісту нітратів і суми метаболітів NO. Активація основного внутрішньоклітинного антиоксиданту каталази при відсутності суттєвих змін основного сироваткового антиоксиданту церулоплазміну не супроводжувалася підвищенням рівня ТБК-активних продуктів перекисного окислення ліпідів – малонового діальдегіду в сироватці крові, що свідчить про достатність компенсаторних можливостей системи антиоксидантного захисту.

Ключові слова: діти, Чорнобильська катастрофа, радіоактивно забруднені території, оксид азоту, перекисне окислення ліпідів.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 261–269.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини