Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

І. Є. Колпаков, В. Ю. Вдовенко, В. М. Зигало, В. Г. Кондрашова, О. С. Леонович

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ПОЛІМОРФІЗМ С-262Т ГЕНА КАТАЛАЗИ І ЗМІНИ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЛЕГЕНІВ У ДІТЕЙ – МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

Мета: визначення асоціації поліморфізму С-262Т гена каталази з наявністю бронхіальної гіперреактивності у дітей, які мешкають на радіоактивно забруднених територіях.
Матеріали та методи. Обстежені діти шкільного віку – мешканці радіоактивно забруднених територій (РЗТ), які не мали клінічних ознак патології органів дихання. Делеційний поліморфізм С-262Т гена каталази (САТ) досліджували в молекулярно-генетичній лабораторії Державного закладу «Референт-центр з молекулярної діагностики МОЗ України». Визначення поліморфного варіанту С-262Т за геном каталази проводили шляхом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) за допомогою специфічних олігонуклеотидних праймерів з наступним аналізом поліморфізму довжин рестрикційних фрагментів (ПДРФ). Поліморфізм С-262Т гена САТ у дітей – мешканців РЗТ порівнювали з таким у референтній групі практично здорових осіб. Дослідження вентиляційної спроможності легенів проводили методом комп’ютерної спірометрії за даними аналізу петлі «потік-об’єм». Для виявлення ранніх змін вентиляційної спроможності дегенів – бронхіальної гіперреактивності використовували фармакологічну інгаляційну пробу з бронхорозширювальним препаратом, що впливає на β2-адренергічні рецептори легенів.
Результати. Порівняльний аналіз показав, що за наявності бронхіальної гіперреактивності у дітей – мешканців РЗТ частіше зустрічався генотип СТ, ніж у дітей без бронхіальної гіперреактивності, а частота генотипу СС, відповідно була зниженою. Мала місце тенденція до зниження частоти генотипу ТТ. Аналіз показників частотного розподілу алельних варіантів поліморфізму С-262Т гена САТ у дітей – мешканців РЗТ визначив, що за наявності бронхіальної гіперреактивності спостерігалася тенденція до підвищення частоти зустрічальності алеля Т і відповідно до зниження частоти зустрічальності алеля С.
Висновки. Таким чином, серед дітей – мешканців РЗТ у СТ-гетерозигот поліморфізму С-262Т гена САТ бронхіальна гіперреактивність зустрічалася вірогідно частіше, ніж у СС-гомозигот. За наявності бронхіальної гіперреактивності спостерігалася тенденція до підвищення частоти зустрічальності алеля Т і відповідно до зниження алеля С.
Ключові слова: діти, радіоактивно забруднені території, бронхіальна гіперреактивність, поліморфізм С-262Т гена каталази.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 341–352. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-341-352

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини