Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

О. І. Солодянникова, В. В. Даниленко, Г. Г. Сукач

Національний інститут раку, вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022, Україна

ЗНЕБОЛЮВАЛЬНИЙ ВПЛИВ РІЗНИХ РАДІОФАРМПРЕПАРАТІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ МЕТАСТАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ КІСТОК

Мета роботи – дослідити та порівняти ефективність різних радіофармпрепаратів у лікуванні метастатичного ураження кісток.
Матеріали і методи. У відділенні ядерної медицини Національного інституту раку проліковано 150 пацієнтів (95 жінок, 55 чоловіків; середній вік – (55 ± 11,6) років) з різними первинними пухлинами і метастатичним ураженням кісток за допомогою 153Sm, 32Р, 89Sr виробництва підприємства «Радіопрепарати» Республіки Узбекистан та фірми Polatom (Польща). Серед пролікованих – пацієнти з раком грудної залози (n = 75), передміхурової залози (n = 45), легені (n = 10), нирки (n = 4), шийки матки (n = 5) і ректосигмоїдального кута товстого кишківника (n = 11). У 135 пацієнтів (90 %) наявність кісткових метастазів визначено за допомогою остеосцинтиграфії з 99мТс-монодифосфонатом. У 15 пацієнтів діагноз кісткового ураження верифіковано іншими методами променевої діагностики.
Результати. Проведено дослідження знеболювального впливу різних радіофармпрепаратів при метастатичному ураженні кісток за шкалою оцінки інтенсивності болю (ЛАКОМЕД). У порівняльний аналіз включено результати лікування 32Р, 89Sr та 153Sm. Встановлено, що до лікування рівень больового синдрому коливався в межах 7–8 балів за шкалою ЛАКОМЕД. Під впливом радіонуклідної терапії відмічено зниження рівня болю до 3–5 балів, а саме при терапії 32Р рівень больового синдрому знизився на 30,7 %, при використанні 89Sr – на 33,2 %, а при лікуванні 153Sm – на 41,5 %. Вивчено динаміку протибольової ефективності 153Sm залежно від кількості курсів терапії. Найкращий показник протибольового впливу 153Sm відмічено після першого курсу лікування з тенденцією до зниження після другого і достовірно нижчою протибольовою дією після третього курсу. Переносимість 153Sm оцінювали за шкалою CTCNCA (v) 4.3. За бальною оцінкою найкраща переносимість характерна для 153Sm і відповідає рівню «хороша» за шкалою CTCNCA(v)4.3. При використанні 89Sr переносимість препарату була нижчою, але не потребувала відміни препарату. Найгірша переносимість була властива для 32Р і наближалась до «задовільної». При цьому у 11 хворих відмічали побічні ефекти, які значно впливали на стан хворого і потребували додаткових заходів. Рішення про подальшу відміну препарату не приймалось.
Висновки. Радіонуклідна терапія з 153Sm-оксабіфором може бути застосована в комплексному лікуванні метастатичного ураження кісткової системи при злоякісних пухлинах різної локалізації. Найбільш ефективним порівняно з 32Р і 89Sr у лікуванні кісткових метастазів за знеболювальною дією та переносимістю препарату є 153Sm-оксабіфор (р < 0,05).
Ключові слова: кісткові метастази, радіонуклідна терапія, фосфор-32, стронцій-89, самарій-153.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 562–572. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-562-572

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини