Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

С. М. Кожухов1, Н. В. Довганич1, І. І. Смоланка2, О. Ф. Лигирда2, О. Є. Базика1,
С. А. Лялькін2, О. М. Іванкова2, О. А. Яринкіна1, Н. В. Тхор1

1 ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України», вул. Народного
Ополчення, 5, м. Київ, 03680, Україна
2 Національний інститут раку МОЗ України, , вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022, Україна

ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ КАРДІОТОКСИЧНОСТІ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Хворі на РГЗ отримують комбіноване протипухлинне лікування (хірургічне лікування, хімієтерапію, таргетну та променеву терапію), тому є пацієнтами потенційно високого ризику кардіоваскулярної токсичності (КТ). Стратифікація ризику серцево-судинних ускладнень до початку та в процесі протипухлинного лікування є важливим питанням.
Мета роботи: розроблення шкали ризику розвитку КТ з урахуванням кардіологічного, онкологічного та індивідуального ризиків.
Матеріал і методи. В дослідження включено 52 хворих на рак грудної залози, в яких проведено ретроспективний аналіз анамнезу, факторів ризику, ехокардіографічних показників до початку лікування та через 12 місяців. На основі аналізу даних була розроблена і запропонована шкала ризику КТ. Пацієнти були розподілені на групи за сумою балів: 1-ша група – з низьким ризиком розвитку КТ – сума балів ≤ 4 бали; 2-га група – помірний ризик – 5–7 балів; 3-тя група – високий ризик ≥ 8 балів. Згідно з розробленою шкалою хворі на рак грудної залози, які мають в сумі ≥ 8 балів, є пацієнтами високого ризику КТ ускладнень. Найвагомішими факторами ризику КТ були променева терапія та лікування антрациклінами, а також супутні серцево-судинні захворювання.
Результати. На основі вивчення даних ретроспективного аналізу ФР кардіотоксичності, зіставлення їх з дани ми ЕхоКГ в динамічному спостереженні розроблено шкалу ризику розвитку кардіотоксичності з метою стратифікації хворих на РГЗ. Згідно з розробленою шкалою хворі на РГЗ, які мають в сумі ≥ 8 балів є пацієнтами високого ризику КТ ускладнень.
Висновки. Використання запропонованої шкали ризику з урахуванням і обчисленням факторів ризику КТ як до початку, так і в процесі протипухлинної терапії є важливим, оскільки дозволяє прогнозувати ризик розвитку КТ – виділяти хворих високого ризику, відповідно розробляти індивідуальний план моніторингу функції серця з метою вчасного призначення їм кардіопротективної терапії.
Ключові слова: рак грудної залози, кардіотоксичність, серцева недостатність, шкала ризику, прогнозування.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 498–512. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-498-512

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини