Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Н. А. Голярник1, І. М. Ільєнко1, Л. М. Зварич1, М. О. Воробйов2, Д. А. Базика1

1 Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, Київ, 04050, Україна
2 КНП «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради,
вул. Культурна, 177'а, м. Запоріжжя, 69040, Україна

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИКЛІН D1-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС ТА ОСІБ, ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ПОРОЖНИНИ РОТА, РОТОВОЇ ТА ГОРТАННОЇ ЧАСТИН ГЛОТКИ

Мета. Дослідити особливості проліферативного потенціалу лімфоцитів периферичної крові учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, хворих на злоякісні новоутворення порожнини рота, ротової та гор" танної частин глотки, за рівнем експресії цикліну D1 та кількісними показниками клітинного циклу.
Матеріали і методи. Обстежено 294 чоловіків у віці (58,47 ± 7,32) років, серед них: 215 учасників ліквідації наслідків аварії (ЛНА) на ЧАЕС 1986–1987 рр., дози зовнішнього опромінення 10,43–3623,31 мЗв; 49 осіб конт" рольної групи та 30 хворих на злоякісні новоутворення порожнини рота, ротової та гортанної частин глотки III, IVА та IVВ стадій захворювання. Аналіз параметрів клітинного циклу і проліферативної активності лімфоцитів периферичної крові (ПК) проводили методом проточної цитометрії. Оцінювали розподіл клітин по G0/G1", S" і G2/M"фазах клітинного циклу в умовах in vivo та in vitro. Проліферативний потенціал аналізували за рівнем експресії цитоплазматичного білка цикліну D1.
Результати. Проведено оцінку проліферативного потенціалу лімфоцитів ПК учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, хворих на злоякісні новоутворення порожнини рота. В учасників ЛНА на ЧАЕС визначе" но підвищення рівня спонтанної експресії цикліну D1 та порушення циклін D1"залежної регуляції клітинного циклу лімфоцитів ПК після активації мітогеном. Визначено збільшення пулу клітин у S" та G2/М"фазах клітин" ного циклу, що характеризує високий проліферативний потенціал лімфоцитів ПК. Дані зміни найбільш вира" жені у підгрупі осіб, опромінених в дозі D > 500 мЗв, та у пацієнтів з онкологічною патологією. Висновки. Встановлено позитивну лінійну залежність між дозою опромінення та кількістю клітин S"фази клітинного циклу у підгрупі учасників ЛНА на ЧАЕС, опромінених у дозах D > 500 мЗв. Виявлені зміни циклін D1" залежної регуляції клітинного циклу та проліферативного статусу лімфоцитів залежать від дози опромінення, можуть бути проявом нестабільності геному і спричиняти ризики онкогенезу у віддаленому періоді після оп" ромінення.
Ключові слова: клітинний цикл, циклін D1, онкологічна патологія, радіація, Чорнобиль.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 357–370. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-357-370

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини