Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. О. Білий, І. М. Ільєнко, О. М. Настіна, Г. В. Сидоренко, Ж. М. Габулавічене,
Н. В. Курсіна, О. Д. Базика, В. В. Білая, О. С. Ковальов, Д. А. Базика

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, Київ, 04050, Україна

ВІДНОСНА ДОВЖИНА ТЕЛОМЕР ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ ЗІ СТЕНОЗУЮЧИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ

Мета дослідження: провести аналіз відносної довжини теломер (ВДТ) лімфоцитів периферичної крові в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) зі стенозуючим атеросклерозом коронарних артерій залежно від структурно-функціонального стану міокарда.
Матеріали та методи. В дослідженні обстежені 60 УЛНА на ЧАЕС 1986 року і 25 неопромінених осіб (контрольна група – КГ) чоловічої статі з ІХС. Всі УЛНА та пацієнти КГ до аварії були практично здоровими. За період 2016–2021 рр. вони пройшли комплексне клініко-лабораторне обстеження, еходопплеркардіографічне дослідження і визначення ВДТ методом флуоресцентної гібридизації in situ за допомогою лазерної проточної цитометрії.
Результати. За своєю клінічною характеристикою, наявністю факторів ризику, показниками систолічної і діастолічної функцій серця, а також за ВДТ УЛНА практично не відрізнялися від КГ. Проведений дисперсійний аналіз показав, що на ВДТ впливав факт опромінення в поєднанні з ожирінням (p = 0,020). При нормальній масі тіла середнє значення ВДТ в КГ було достовірно вищим, ніж в УЛНА (p = 0,023). За результатами ієрархічного кластерного аналізу двох змінних – ВДТ та індексу кінцево-діастолічного об’єму, УЛНА і пацієнти КГ були розподілені на дві підгрупи. Перша підгрупа (1-й кластер) відрізнялася від другої (2-й кластер) вірогідно більшими середніми показниками кінцево-діастолічного об’єму і кінцево-систолічного об’єму лівого шлуночка (ЛШ) та їхніх індексів, маси міокарда ЛШ та його індексу, зниженою фракцією викиду (ФВ). У пацієнтів 1-го кластеру теломери були вірогідно коротші, ніж у 2-го (10,0 ± 1,7 проти 14,3 ± 2,0 при p = 0,000). Збільшення маси міокарда і товщини стінок ЛШ обумовлювало розвиток його гіпертрофії. Число осіб з гіпертрофією ЛШ було достовірно вище серед пацієнтів 1-го кластеру (91,6 % проти 67,2 %, p < 0,001) за рахунок ексцентричної гіпертрофії ЛШ. Відповідно серед пацієнтів 2-го кластеру частіше зустрічалась концентрична гіпертрофія ЛШ (24,6 % проти 4,2 % при p < 0,01). Для пацієнтів 1-го кластеру був характерний більш тяжкий перебіг серцевої недостатності.
Висновки. У хворих на ішемічну хворобу серця зі стенозуючим атеросклерозом коронарних артерій, які зазнали опромінення 30–35 років тому, з нормальною масою тіла спостерігалось скорочення теломер. Ієрархічний кластерний аналіз показав себе гарним інструментом, що дозволяє серед хворих з однаковою патологією за показниками ВДТ та індексу кінцево-діастолічного об’єму відокремити групу пацієнтів з найбільш тяжким клінічним перебігом ішемічної хвороби серця і порушенням систолічної функції ЛШ..
Ключові слова: учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, радіаційний вплив, ішемічна хвороба серця, стенозуючий атеросклероз коронарних артерій, інфаркт міокарда, відносна довжина теломер, кінцево-діастолічний об’єм.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 319–338. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-319-338

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини