Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. А. Курінний1, С. Р. Рушковський2, О. М. Демченко1, М. Г. Романенко2,
Т. П. Лященко2,  М. А. Пілінська1 

1 Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, Київ, 04050, Україна
2 Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601, Україна

МОДИФІКАЦІЯ ОПРОМІНЕННЯМ ПУХЛИННО-ІНДУКОВАНОГО ЕФЕКТУ СВІДКА ПРИ СУМІСНО-РОЗДІЛЬНОМУ КУЛЬТИВУВАННІ ЛІМФОЦИТІВ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ З ЛІМФОЦИТАМИ ЗДОРОВИХ ДОНОРІВ

Мета: дослідити пухлинно-індукований ефект свідка, викликаний впливом клітин крові хворих на хронічний лімфолейкоз (ХЛЛ), на нетрансформовані клітини-свідки (лімфоцити периферичної крові (ЛПК) умовно здорових осіб) та можливість його модифікації під впливом опромінення.
Матеріали і методи. Було проведено спільно-роздільне культивування зразків крові умовно здорових волонтерів та хворих на ХЛЛ за розробленою нами методикою з подальшою детекцією відносного рівня пошкодження ДНК за допомогою методу Commet assay.
Результати. Встановлено статистично значуще зростання (р < 0,001) рівня пошкоджень ДНК в культурах ЛПК умовно здорових осіб, після спільно-роздільного культивування з трансформованими клітинами хворих на ХЛЛ. Після опромінення було відмічене падіння рівня клітин з високим ступенем пошкоджень ДНК, що відбулось за рахунок зростання частоти клітин, що затримались в поділі на S-стадії клітинного циклу. Зростання апоптичної активності в культурах клітин-свідків було відмічено в усіх варіантах експерименту (р < 0,001).
Висновки. Вплив опромінених клітин крові хворих на ХЛЛ призводить до посилення маніфестації ефекту свідка в ЛПК умовно здорових осіб.
Ключові слова: пухлинно-індукований ефект свідка, лімфоцити периферичної крові, Comet assay, іонізуюче випромінювання.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 248–259. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-248-259

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини