Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

О. І. Солодянникова1, Я. В. Кметюк2, В. В. Даниленко1, Г. Г. Сукач1

1Національний інститут раку, вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022
2Всеукраїнський центр радіохірургії при лікарні «Феофанія»Державного управління справами,
  вул. Академіка Заболотного, 21, м. Київ, 03143, Україна

РАДІОНУКЛІДНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РЕЦИДИВІВ І МЕТАСТАЗІВ У ХВОРИХ З ЙОД-НЕГАТИВНИМИ ФОРМАМИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Мета: розробити алгоритм післяопераційного ведення хворих з йод-негативними метастазами диференційованого раку щитоподібної залози (ДРЩЗ).
Матеріали і методи. Групу дослідження склали – 115 хворих з йод-негативними метастазами ДРЩЗ, з яких 30 пацієнтам було проведено сцинтиграфію всього тіла (СВТ) з міченим технецієм-99 метокси-ізобутил-ізонітрилом (99mTc-MIBI), 30 – СВТ з димеркапто-бурштиновою кислотою, міченою технецієм-99 (99mTc-DMCA), 30 – ПЕТ з 18F-ФДГ, 25 пацієнтам була проведена комп’ютерна томографія (КТ). Десяти пацієнтам з групи, в якій проводили СВТ з 99mTc-MIBI, додатково було проведено комплексне сцинтиграфічне дослідження з 99mTc-пертехнетатом, яке включало динамічну та статичну сцинтиграфії з метою одержання ангіографічних кривих з метастатичних вогнищ ДРЩЗ. Для діагностики йод-негативних метастазів ДРЩЗ застосовували методики з використанням нейодних радіофармпрепаратів (РФП), а саме: мічені 99mTc-MIBI, 99mTc-DMCA, 99mTc-пертехнетат і 18F-ФДГ. Радіонуклідні дослідження виконували на дводетекторній гамма-камері фірми «Mediso» (Угорщина) та однофотонному емісійному комп’ютерному томографі (ОФЕКТ) «E. CAM 180» фірми «Siemens» (Німеччина). ПЕТ/КТ проводили на комбінованому томографі «Biograph-64-TruePoint-Siemens» (Німеччина), згідно з рекомендацією Європейської Асоціації ядерної медицини (EANM) для апаратів виробництва «Siemens» з 3D-режимом збирання інформації.
Результати. Проведені дослідження підтвердили можливість використання методик з нейодними РФП (99mTc-MIBI, 99mTc-DMCA) для виявлення йод-негативних метастазів ДРЩЗ. ПЕТ/КТ з 18F-ФДГ є високоінформативною методикою виявлення йод-негативних метастазів ДРЩЗ при пролонгації процесу в легені. Порівняльна оцінка нейодних РФП, КТ та ПЕТ/КТ з 18F-ФДГ виявила, що найвищий показник чутливості характерний для ПЕТ з 18F-ФДГ (р < 0,05). Специфічність найбільш висока (100 %) при СВТ з 99mTc-МІБІ і 99mTc-ДМСА (р < 0,05). Рентгенівська КТ характеризується достовірно нижчими показниками як чутливості, так і специфічності та точності (р > 0,05). Створення і використання алгоритму післяопераційного ведення хворих з йод-негативними формами ДРЩЗ дозволить вчасно виявляти рецидиви та метастази і проводити відповідне лікування, а саме хірургічне, променеве та таргетне.
Висновки. Одержані результати дозволили оптимізувати післяопераційне ведення пацієнтів з йод-негативними формами ДРЩЗ на основі можливостей радіонуклідної діагностики з нейодними РФП, які є більш доступними, що створює можливості здешевлення діагностичного супроводу цієї категорії хворих. Визначено місце морфологічних методів діагностики та встановлена етапність моніторингу пацієнтів з йод-негативними метастазами. Вперше в Україні вивчено та обґрунтовано можливості ПЕТ-досліджень з 18F-ФДГ для ранньої діагностики йод-негативних метастазів при ДРЩЗ. Створений комплексний променевий алгоритм тривалого моніторингу цієї категорії хворих дозволить вчасно виявляти рецидиви та метастази ДРЩЗ і проводити відповідну терапію, а саме хірургічну, променеву та таргетну. Одержані внаслідок виконання дослідження дані дозволили покращити показники загальної та безрецидивної виживаності у працездатної частини хворих на ДРЩЗ, здешевити спостереження за пацієнтами з йод-негативними формами ДРЩЗ.
Ключові слова: диференційований рак щитоподібної залози, радіойоднегативні метастази, нейодні РФП, ПЕТ/КТ з 18F-ФДГ.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 579-591. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-579-591

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини