Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Н. I. Білоус, I. В. Абраменко, A. A. Чумак, I. С. Дягіль, З. В. Мартіна

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

ЕКСПРЕСІЯ ГЕНА ЛІПОПРОТЕЇНЛІПАЗИ І ОНКОГЕНА c-MYC У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Мета: визначити асоціацію між експресією генів ліпопротеїнліпази (LPL) і c-MYC у периферичній крові хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію (ХЛЛ), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, залежно від мутаційного статусу IGHV генів.
Методи. Дослідження проведено у групі 69 хворих на ХЛЛ, опромінених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (58 учасників ліквідації наслідків аварії 1986 р., 6 мешканців територій, контамінованих радіонуклідами, 5 евакуйованих). Мутаційний статус IGHV генів досліджували за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з наступним секвенуванням. Експресію генів LPL і c-MYC оцінювали методом ПЛР у реальному часі. Отримані дані аналізували у статистичній програмі SPSS software package, version 20.0.
Результати. Відносний рівень експресії гена LPL коливався в межах від 0 до 1663,5 (138,47 ± 30,69, медіана 26,1). Виявлена достовірна кореляція між окремими рівнями експресії LPL і мутаційним статусом IGHV генів (r = 0,684; p < 0,0001). Відносний рівень експресії c-MYC становив 5,7 ± 0,87 (медіана 2,86; коливання від 0 до 48,5). Асоціації між рівнем c-MYC експресії та мутаційним статусом IGHV генів не виявлено. Серед хворих на ХЛЛ з немутованими IGHV генами спостерігалась кореляційна залежність між експресією генів LPL і c-MYC (r = 0,351; p = 0,013).
Висновки. Отримані дані підтверджують домінуючу концепцію відносно більшої чутливості випадків ХЛЛ з немутованими IGHV генами, порівняно з мутованими, до дії проліферативних стимулів, що супроводжується підвищенням експресії функціонально значущого LPL, одного з найбільш чітких маркерів негативного прогнозу перебігу ХЛЛ.
Ключові слова: хронічна лімфоцитарна лейкемія, гени LPL, c-MYC, IGHV, аварія на Чорнобильській АЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 421-429. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-421-429

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини