Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. Г. Бебешко, К. М. Бруслова, Л О. Ляшенко, Н. М.Цвєткова, Л. О Гончар., С. Г. Галкіна,
А. Л. Зайцева, Л. С. Резнікова, С. М. Яцемирський, Л. О. Цвєт

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ПРОГНОЗ ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ ЛЕЙКЕМІЙ У ДІТЕЙ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС ЗАЛЕЖНО ВІД ОБМІНУ ЗАЛІЗА

Мета: визначити вплив обміну заліза на прогноз перебігу гострих лімфобластних (ГЛЛ) та мієлобластних лейкемій (ГМЛ) у дітей після Чорнобильської аварії на етапах хіміотерапії.
Матеріали і методи. Обстежено 333 дитини (295 з ГЛЛ, 38 з ГМЛ) на етапах хіміотерапії. До групи порівняння увійшло 93 дитини. Враховували варіанти гострих лейкемій, виживаність хворих, рецидиви, випадки смерті, показники обміну заліза (морфометричні параметри еритроцитів, концентрація заліза, феритину і трансферину у сироватці кроваі, коефіцієнт насичення трансферину залізом), прояви дизеритропоезу, сидеробласти в кістковому мозку та дози опромінення хворих.
Результати. У 295 хворих на ГЛЛ були встановлені такі варіанти лейкемій: про-В-ГЛЛ – у 23, «загальний» тип ГЛЛ – у 224, пре-В-ГЛЛ – у 29, Т-ГЛЛ – у 19. У 38 пацієнтів діагностували ГМЛ (11 – М1, 19 – М2; 8 – М4). Дози опромінення хворих на гостру лейкемію становили (2,78 ± 0,10) мЗв і вони не корелювали з клініко-гематологічними показниками та варіантом хвороби. Частота рецидивів і коротша виживаність були у пацієнтів, хворих на Т-ГЛЛ, про-В-ГЛЛ та ГМЛ з рівнями сироваткового феритину понад 500 нг/мл (р < 0,05). Частка дітей з нормохромно-нормоцитарними анеміями і проявами дисплазії елементів еритроїдного ряду була більша при ГМЛ, ніж при ГЛЛ. Вміст сироваткового феритину у пацієнтів підвищувався при проведенні хіміотерапії і був нижчий за початковий лише в період ремісії. Трансферин був достовірно перевантажений залізом: коефіцієнт насичення трансферину залізом – (70,2 ± 2,3) %, порівняно з групою контролю – (32,7 ± 2,1) %. Встановлено зворотний кореляційний зв’язок між коефіцієнтом насичення трансферину залізом і виживаністю хворих (rs = -0,45) Встановлено прямий кореляційний зв’язок між числом гранул заліза в еритрокаріоцитах та рівнем сироваткового феритину (rs = 0,43), що свідчить про явища неефективного еритропоезу.
Висновки. Встановлено негативний вплив надлишку заліза в організмі хворих на стан гемопоезу, прояви неефективного еритропоезу та перебіг гострих лейкемій у дітей. Зміни ферокінетичних процесів у дітей можуть лежати в основі лейкемогенезу.
Ключові слова: TEXT

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 390-401. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-390-401

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини