Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Є .І. Степанова, І. Є.Колпаков, В. М. Зигало, В. Ю. Вдовенко,
В. В. Василенко, О. М. Леонович

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ ОКСИДУ АЗОТУ ТА РИЗИК РОЗВИТКУ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ З 4а/4b ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА еNOS ПРИ ТРИВАЛОМУ НАДХОДЖЕННІ 137Cs ДО ОРГАНІЗМУ

Мета. Визначити особливості метаболізму оксиду азоту та ризик розвитку ендотеліальної дисфункції у дітей з 4a/4b поліморфізмом гена е-NOS, які мешкають за умов тривалого надходження 137Cs до організму. Матеріали та методи. Проведено обстеження 117 дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій та 50 дітей контрольної групи. Визначали рівень стабільних метаболітів у сироватці крові (NO2- та NO3-). Для реєстрації ендотелійзалежної реакції судинного русла на зміни умов кровопостачання використовували термографічний спосіб. Вентиляційну спроможність легенів оцінювали за допомогою методу пневмотахографії. Дослідження поліморфізму в 4-му інтроні гена еNOS здійснювали методом полімеразної ланцюгової реакції. Вміст 137Cs в тілі дітей визначали за допомогою лічильника випромінювання людини Скриннер-3М. Результати та висновки. У дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій з генотипом 4a/4b у порівнянні з дітьми, які мали генотип 4b/4b, відмічалося зниження вмісту нітриту в сироватці крові, збільшення термографічного показника тривалості періоду відновлення кровообігу до вихідного рівня після оклюзійної проби, що вказує на зниження NO-синтазної активності судинного ендотелію в осіб-носіїв мінорного алеля a в 4-му інтроні гена eNOS (генотип 4a/4b) та є фактором ризику розвитку ендотеліальної дисфункції. Доведено зменшення показника еластичності і розтяжності легеневої тканини – ФЖЄЛ/НФЖЄЛ у дітей основної групи з генотипом 4a/4b в порівнянні з дітьми з генотипом 4b/4b, мало місце також зниження інтегрального показника прохідності дихальних шляхів – ОФВ1/НОФВ1. Виявлено зворотню кореляційну залежність між наявністю алеля a в генотипі та величиною показників ФЖЄЛ/НФЖЄЛ (r = -0,259; р < 0,05) і ОФВ1/НОФВ1 (r = -0,2627; р < 0,05). Ознаки бронхоспазму виявлені у носіїв алеля a в 1,5 раза частіше, ніж у дітей гомозигот з алеля b. Ключові слова: діти, радіоактивний цезій, оксид азоту, 4a/4b поліморфізм гена eNOS, ендотеліальна дисфункція.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 462–470. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-462-470.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини