Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Е. О. Саркісова1, А. А. Чумак1, Л. М. Овсяннікова2, C. М. Альохіна1, О. В. Носач2,
О. В. Гасанова1, Т. О. Шийко1

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Національна Академія медичних наук України, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ У ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ

Мета: визначити за результатами оцінки метаболічних змін ефективність комбінованого лікування гепатопротекторами та антиоксидантом комплексним препаратом вітамінів A та E (I) пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ), які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
Матеріали і методи. Досліджено стан гепатобіліарної системи 72 хворих на НАСГ, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, за результатами біохімічного аналізу крові, показників, що характеризують процеси окислювальної модифікації макромолекул і стан антиоксидантної системи (АОС), а також структурних змін печінки за даними ультразвукового дослідження в процесі обстеження до та після проведеного лікування.
Результати. При застосуванні антиоксидантної терапії I разом з гепатопротекторами в лікуванні НАСГ у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС встановлено підвищення рівня продуктів антиоксидантного захисту (каталази та супероксиддисмутази) з нормалізацією інтегрального показника стану АОС, зменшення кількості пацієнтів з підвищеними рівнями ПОЛ і достовірне зменшення кількості хворих зі зниженим станом АОС (з 42,6 % до 24,2 %, р < 0,05), позитивна динаміка біохімічних показників крові зі зменшенням частоти виявлення синдрому холестазу, гіперхолестеринемії та гіперглікемії, позитивна динаміка структурних змін печінки за даними ультразвукового дослідження.
Висновок. Комбінована терапія НАСГ гепатопротекторами та антиоксидантом I у пацієнтів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, сприяє відновленню прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, зменшенню холестазу, гіперхолестеринемії і гіперглікемії та позитивній динаміці структурних змін печінки.
Ключові слова: лікування, неалкогольний стеатогепатит, гепатопротектори, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, метаболічні зміни, антиоксиданти.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 452–461. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-452-461.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини