Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Є. І. Степанова, І. Є. Колпаков, В. М. Зигало, В. Ю. Вдовенко, В. Г. Кондрашова,
О. С. Леонович, В. В. Крижановська

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м.Київ, 04050, Україна

ДОСВІД КОРЕКЦІЇ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ, МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ, ЗА ДОПОМОГОЮ ПОТЕНЦІЙНОГО ДОНАТОРА ОКСИДУ АЗОТУ – ЦИТРУЛІНУ

Мета роботи: визначити ефективність застосування цитруліну для корекції ендотеліальної дисфункції у дітей, мешканців радіоактивно забруднених територій.
Матеріали та методи. Для оцінки ефективності корекції ендотеліальної дисфункції із застосуванням потенційного донатора NO цитруліну за даними селективного скринінгу була відібрана група дітей, мешканців радіоактивно забруднених територій, з наявністю клінічних та параклінічних ознак ендотеліальної дисфункції. Визначалися біохімічні показники вмісту стабільних метаболітів NO, L-аргініну, перекисного окислення ліпідів, антиоксидантних ферментів у сироватці крові; показники клітинного та гуморального імунітету, інструментальні показники ендотелійзалежної реакції судин на оклюзійну пробу, вентиляційної спроможності легенів, біоелектричної активності міокарду, вегетативної регуляції серцево-судинної системи. Обстежені діти отримували курс цитруліну малату.
Результати та висновки. У дітей з ендотеліальною дисфункцією, які отримували курс цитруліну малату встановлено підвищення вмісту в сироватці крові L-аргініну, нітриту, суми метаболітів NO. Після застосування препарату спостерігалося усунення бронхоспазму у значної частини обстежених. Оцінка показників ендотелійзалежної вазодилатації судин за допомогою термографічного методу визначила зменшення періоду відновлення і збільшення періоду гіперкомпенсації термографічного показника кровообігу в пробі з постоклюзійною реактивною гіперемією, що свідчить про підвищення вазомоторної спроможності ендотелію. Відмічалася тенденція до поліпшення процесів вегетативної регуляції серцевого ритму і реполяризації серцевого м’яза. Визначеноантиоксидантний вплив застосованого курсу цитруліну малату: зниження вмісту у сироватці крові кінцевих продуктів перекисного окислення ліпідів, що реагують з тіобарбітуровою кислотою, при підвищенні активності антиоксиданту – каталази. В динаміці застосування цитруліну малату відмічалось підвищення відсотка Т-лімфоцитів, нормалізація їх субпопуляційного складу.
Ключові слова: діти, радіоактивно забруднені території, ендотеліальна дисфункція, корекція, цитрулін.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2017. Вип. 22. C. 463–475.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини