Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

С. І. Поліник1, Л. А. Рибченко1, Б. Т. Клімук2

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м.Київ, 04050, Україна
1Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр-т Перемоги, 37, м. Київ, 03056. Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА TOX3/LOC643714 ТА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Мета. Метою роботи було: визначити та порівняти особливості поліморфізму rs3803662 гена TOX3/LOC643714 у хворих на рак молочної залози (РМЗ), які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та у хворих без впливу іонізуючого випромінювання (ІВ) в анамнезі.
Матеріали і методи. Визначення поліморфізму rs3803662 гена TOX3/LOC643714 проводили шляхом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у 83 хворих на РМЗ: 42 осіб, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 41 особи без впливу іонізуючого випромінення в анамнезі та 17 осіб контрольної групи жителів України без онкопатології. Для порівняння отриманих даних щодо спонтанного і радіаційно-асоційованого РМЗ та розрахунку відмінностей частот алелів і ризику виникнення онкопатології використовували дані літератури щодо контрольних груп популяцій Російської Федерації, Швеції, Великої Британії.
Результати. При порівнянні з даними літератури та групою осіб, які зазнали впливу ІВ, у гомозиготних носіїв мінорних алелів гена TOX3/LOC643714 ТТ виявлено збільшення ризику розвитку РМЗ: ОR = 2,89, p = 0,02 (CI 95 % 1,17–7,16).У осіб без впливу ІВ в анамнезі носійство гомозиготних мінорних алелів гена TOX3/LOC643714 ТТ також асоціюється з ризиком виникнення РМЗ: ОR = 3,83, р = 0,0002 (CI 95 % 0,82–14,14). У гомозиготних носіїв мінорних алелів гена TOX3/LOC643714, які зазнали впливу ІВ, не виявлено збільшення ризику розвитку РМЗ (ОR = 0,65, p = 0,46, CI 95 % 0,21–2,04) порівняно з контрольною групою української популяції.
Висновки. Носійство гомозиготних мінорних алелів гена TOX3/LOC643714 не є фактором ризику розвитку РЩЗ за умов впливу іонізуючого випромінювання в дослідженій групі української популяції.
Ключові слова: рак молочної залози; генетичний поліморфізм; TOX3/LOC643714, аваріяна Чорнобильській АЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2017. Вип. 22. C. 450–462.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини